Τελ. ενημέρωση:

   07-Dec-2015
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 32(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, 777-778

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κατάλογος ενιαίας ονοματολογίας και κωδικοποίησης εργαστηριακών εξετάσεων

Δ. Ρίζος,1*# Χ. Μπέλεση,2* Ε. Γρουζή,3* Ι. Μανώλης,4* Α. Στυλιανάκης,5* Κ. Θέμελη-Διγαλάκη,6* Π. Καρακίτσος,7* Π. Τσιώλη,8*
Α. Σιόρεντα,9* Β. Βράνη,9* Φ. Σταθουλοπούλου,10* Ν. Πανδής,11 Χ. Βαλαβάνης,12 Μ. Βουδούρη,13 Γ. Φιωτάκης,14 & Ι. Δελλαδέτσιμα15*

1Ορμονολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Αθήνα
2Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Νίκαια
3Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
4Βιοχημικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Κωνσταντοπούλειο», Νέα Ιωνία
5Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Αθήνα
6Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο «Τζάνειο», Πειραιάς
7Κυτταρολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα
8Εργαστήριο Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα
9Ανοσολογικό Εργαστήριο-Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
10Φαρμακείο, Γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Αθήνα
11Τμήμα Γενετικής, Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
12Μονάδα Μοριακής Ιστοπαθολογίας, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά», Πειραιάς
13Μέλος Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 2010–2013, Αθήνα
14Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Αθήνα
15Α΄ Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα

*Επιτροπή Εργαστηριακών Επιστημόνων που ορίστηκε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
#Πρόεδρος της Επιτροπής & Συντονιστής του έργου

Το Μάρτιο του 2013, με απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας ορίστηκε Επιτροπή Εργαστηριακών Επιστημόνων με σκοπό να συντάξει κατάλογο των εργαστηριακών εξετάσεων σε βιολογικά υγρά και ιστούς. Η Επιτροπή συνέταξε κατάλογο με το όνομα «Κατάλογος Ενιαίας Ονοματολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων» (ΚΕΟΚΕΕ), χρησιμοποιώντας ως βάση τον κατάλογο των αντιδραστηρίων της European Diagnostics Manufacturers Association (EDMA). Ο ΚΕΟΚΕΕ αναφέρεται στην ονοματολογία των εξετάσεων και δεν περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών (αντιδραστήρια, αναλώσιμα υλικά, αναλώσιμα διαλύματα, βαθμονομητές [calibrators], οροί ελέγχου [controls], τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λπ.), αλλά και software που μπορεί να είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων. Ο ΚΕΟΚΕΕ κατηγοριοποιεί τις εργαστηριακές εξετάσεις σε βιολογικά υγρά, κύτταρα και ιστούς σε 8 κύριες κατηγορίες, κάθε μια από τις οποίες περιέχει υποκατηγορίες 1ου και 2ου επιπέδου. Οι 8 κύριες κατηγορίες του ΚΕΟΚΕΕ (εξετάσεις Κλινικής Χημείας-Βιοχημείας, Ανοσοχημικές εξετάσεις, εξετάσεις Αιματολογίας, εξετάσεις Μικροβιολογίας (καλλιέργειες), εξετάσεις Ανοσολογίας λοιμώξεων, εξετάσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, εξετάσεις Παθολογικής Ανατομικής-Κυτταρολογίας, Ανοσολογικές εξετάσεις) αντιστοιχούν σε γενικές γραμμές στις κατηγορίες των κλινικών εργαστηρίων που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Ο ΚΕΟΚΕΕ περιλαμβάνει συνολικά 2.403 εξετάσεις και σύμφωνα με το σκεπτικό σύνταξής του είναι επιβεβλημένη η τακτική επικαιροποίησή του. Ο ΚΕΟΚΕΕ αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια καταγραφής και ονοματολογίας των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα κλινικά εργαστήρια, σε βιολογικά υγρά, κύτταρα και ιστούς. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εισαγωγή κωδικοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων στα εργαστηριακά πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων, για τη συσχέτιση με τους κωδικούς των συνταγογραφούμενων εργαστηριακών εξετάσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), καθώς και βάση για τους διαγωνισμούς προμήθειας των αντιδραστηρίων για την εκτέλεση των εξετάσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Εργαστηριακές εξετάσεις, Εργαστηριακή Ιατρική, Κωδικοποίηση ιατρικής πληροφορίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής