Τελ. ενημέρωση:

   19-Jan-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016, 84-89

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη νότια Ελλάδα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης

A.E. Πατελάρου,1 Χ.Φ. Κλεισιάρης,1 E. Ανδρουλάκης,2 Δ.K. Τσιράκος,1 Γ. Κριτσωτάκης,1 Θ.Ι. Κωνσταντινίδης,1 Z. Ανδρουλάκη1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης,
2Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειμμα γνώσεων σχετικά με τη συχνότητα και την αιτία χρήσης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στόχος της εν λόγω έρευνας ήταν η αξιολόγηση των πιο συχνών αιτιών αναζήτησης συμβουλής όσον αφορά στη φροντίδα υγείας και την παροχή βοήθειας, προσεγγίζοντας κέντρα υγείας της περιφέρειας στην Ελλάδα και διερευνώντας τους παράγοντες που ενδεχομένως καθορίζουν τη χρήση των εν λόγω κέντρων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Έγινε συλλογή ενός τυχαίου δείγματος από 5 πρωτοβάθμια κέντρα υγείας που υπηρετούν τις ευρύτερες αγροτικές περιοχές της Κρήτης. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε αναδρομικά από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2013. Η Διεθνής Ταξινόμηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να ταξινομηθούν τα περιστατικά σε ευρύτερες κατηγορίες ασθενειών βάσει της διαθέσιμης πληροφορίας. Η παρούσα μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα συμπτώματα που σχετίζονταν με το αναπνευστικό σύστημα (21,3%) και εκείνα τα οποία είχαν σχέση με το μυοσκελετικό σύστημα (17,6%) αντιπροσώπευαν τις πιο συχνές αιτίες αναζήτησης ιατρικής περίθαλψης. Άλλα συμπτώματα που αναφέρθηκαν σε υψηλή συχνότητα ήταν τα συμπτώματα που σχετίζονταν με το πεπτικό σύστημα και με το δέρμα. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στην κατανομή της βασικής συμπτωματολογίας και στις σχετιζόμενες ασθένειες μεταξύ ομάδων διαφορετικής ηλικίας και φύλου. Παρατηρήθηκαν επίσης χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά στα επαγγελματικά και στα τροχαία ατυχήματα. Επί πλέον, η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού που επισκέφθηκε τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας λόγω νευρολογικών διαταραχών κατά το χρονικό διάστημα 2010–2013 ήγειρε προβληματισμούς σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην υγεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συνιστάται μια βαθύτερη κατανόηση του επιδημιολογικού προφίλ των χρηστών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη ηλεκτρονικών καταγραφών στον τομέα της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ασθένειες, Ηλεκτρονικές καταγραφές, Παροχή υπηρεσιών, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής