Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 180-188

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων σε οργανισμούς αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης

Α. Τσούνης,1 Π. Σαράφης2
1Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Θεσσαλονίκη
2Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός

Η επαγγελματική ικανοποίηση αντανακλά την αξιολόγηση ενός ατόμου σχετικά με το αντικείμενο και το πλαίσιο εργασίας του. Αποτελεί καθοριστικό συστατικό τόσο της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας των εργαζομένων, όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των οργανισμών, αποτελώντας μια από τις πιο συχνά μελετώμενες μεταβλητές της οργανωτικής/βιομηχανικής Ψυχολογίας. Όπως συμβαίνει στην περίπτωση αρκετών οργανισμών κοινωνικής φροντίδας, η θεραπευτική αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες του προσωπικού, που αποτελεί το βασικό συστατικό της επιτυχίας των παρεμβάσεων. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των πλέον πρόσφατων δεδομένων που αφορούν στην εργασιακή ικανοποίηση και στις επί μέρους παραμέτρους της στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Η εργασία αρχίζει με την οριοθέτηση του περιεχομένου του όρου της εργασιακής ικανοποίησης μέσα από παράθεση των πλέον κοινών ορισμών, των βασικών διαστάσεων και των παραγόντων που την καθορίζουν. Ακολουθεί η παρουσίαση των πτυχών της εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων στο πεδίο των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών γενικότερα και στον χώρο της θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης ειδικότερα. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι, παρ' όλο που η εργασία στον χώρο της απεξάρτησης συνδέεται με υψηλή πίεση, άγχος, καθώς και υψηλά επίπεδα πρόθεσης αποχώρησης, στην πλειοψηφία των ερευνών οι εργαζόμενοι δηλώνουν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης. Οι κυριότεροι παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζονται με την αυτονομία στη λήψη αποφάσεων, την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων και την υποστήριξη από τους προϊσταμένους. Σημαντικά στοιχεία είναι επίσης η αίσθηση δικαιοσύνης, που σχετίζεται με την ισότητα στην κατανομή του φόρτου εργασίας και τη δικαιοσύνη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις, η ικανοποίηση προκύπτει και από το ίδιο το αντικείμενο της εργασίας και ειδικότερα από την αίσθηση ότι συντελείται κάτι σημαντικό για το σύνολο της κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, οι συχνότεροι λόγοι δυσαρέσκειας αφορούν στις λιγοστές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και στην έλλειψη υποστήριξης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Επαγγελματική ικανοποίηση, Εργαζόμενοι, Θεραπεία τοξικοεξάρτησης, Ναρκωτικά.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής