Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 198-206

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη αποτίμησης νοσοκομειακών μονάδων βάσει δεικτών ESY.net

Α. Καστανιώτη,1 Ν. Πολύζος2
1Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Καλαμάτα
2Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Απαραίτητη και επιτακτική, στις ημέρες μας, είναι η αξιολόγηση του υγειονομικού συστήματος, στο σύνολό του και των μονάδων του ξεχωριστά, σχετικά με τη δομή και την οργάνωσή τους, τη λειτουργία και τα αποτελέσματά τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση των οικονομικών και των λειτουργικών δεικτών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με βάση τη διαδικτυακή πλατφόρμα ESY.net.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη διεξήχθη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατά την πενταετία 2009–2013, ενώ για τη συλλογή των οικονομικών και των λειτουργικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η web-based εφαρμογή ESY.net.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για τα 5 έτη (2009–2013) προέκυψε αξιοσημείωτη μείωση των συνολικών δαπανών. Αναφορικά με τα λειτουργικά μεγέθη, παρατηρήθηκε μια μείωση 1% του αριθμού των επισκέψεων στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ), κατά τα έτη 2011–2012, σε αντίθεση με τα συγκριτικά αποτελέσματα των ετών 2012–2013, όπου υπήρξε αύξηση των ασθενών κατά 3,32%. Όσον αφορά στις επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), την περίοδο 2011–2012 υπήρξε αύξηση 2%, σε αντίθεση με την περίοδο 2012–2013 που υπήρξε αισθητή μείωση της τάξης του 3,05%. Στον αριθμό των εσωτερικών ασθενών κατά τα έτη 2009–2012 σημειώθηκε συνεχής αύξηση, ενώ το 2013, συγκριτικά με το έτος 2012, παρατηρήθηκε μικρή πτώση, της τάξης του 0,46%. Όσον αφορά στους δείκτες απόδοσης των νοσοκομείων, το μέσο κόστος ανά ασθενή μειώθηκε κατά 13,59%, καθώς και το κόστος ανά ημέρα νοσηλείας. Επίσης, η μέση διάρκεια νοσηλείας (ΜΔΝ) μειώθηκε κατά 3,02%, ενώ ο ρυθμός εισροής ασθενών είχε θετική μεταβολή της τάξης του 5,02%. Η αδράνεια κλίνης μειώθηκε κατά 9,43% και η μέση κάλυψη κλινών είχε αρνητική μεταβολή κατά 13,58%, σε αντίθεση με την πληρότητα κλινών που παρουσίασε αύξηση 2,03%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αξιολόγηση βάσει δεικτών και η μηνιαία παρακολούθησή τους, σε ενιαίο πλαίσιο, συμβάλλουν στη μέτρηση της αποδοτικότητας, η οποία αποτελεί τη βάση για τη βελτίωση των διαδικασιών και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση, Αποτίμηση λειτουργίας μονάδων υγείας, Δείκτες αξιολόγησης, ESY.net, Μονάδες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής