Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 207-216

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οργανωσιακή κουλτούρα του ιατρικού προσωπικού της Κρήτης

Μ. Ροβίθης,1 Μ. Λιναρδάκης,2 Α. Μερκούρης,3 Α. Φιλαλήθης2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης,
2Τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης,
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λεμεσός, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Καταγραφή και ανάλυση της οργανωσιακής κουλτούρας συνολικά και ανά επίπεδο φροντίδας υγείας, των υπηρεσιών υγείας της Κρήτης, όπως τη βιώνουν οι ιατροί που εργάζονται σε αυτές.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εφαρμόστηκε συγχρονική μελέτη για την καταγραφή της οργανωσιακής κουλτούρας. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 75 ιατρών οι οποίοι εργάζονταν σε 7 κέντρα υγείας, σε 4 δημόσια γενικά νοσοκομεία και σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο της νήσου Κρήτης, που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της πολυσταδιακής τυχαίας δειγματοληψίας. Για τη μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου οργανωσιακής κουλτούρας (OCI®), το οποίο βασίζεται στη θεωρία των Cooke, Rousseau και Lafferty σχετικά με τις κοινές προσδοκίες συμπεριφοράς που λειτουργούν στο πλαίσιο του οργανισμού και αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μοντέλο οργανωσιακής κουλτούρας το οποίο χαρακτηρίζει το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται σε οργανισμούς υγείας της Κρήτης, συνολικά και ανά επίπεδο φροντίδας υγείας, είναι η επιθετική/αμυντική κουλτούρα (στο σύνολο 92η εκατοστιαία θέση, στο πρωτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας στην 91,75η εκατοστιαία θέση, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο οργανισμών στην 84,75η εκατοστιαία θέση και στην 90,75η για το τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδας υγείας). Η ανάλυση των οργανισμών από τους 12 τρόπους κουλτούρας στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας έδειξε ότι οι ιατροί θεωρούσαν πως τα συχνότερα συμπεριφορικά πρότυπα (πρωτεύοντες τρόποι) ήταν το αντιδραστικό, η επιβολή εξουσίας και το συμπεριφορικό πρότυπο αποφυγής (98%). Το συμπεριφορικό πρότυπο της επιβολής εξουσίας καταγράφηκε ως πρωτεύον σε δευτεροβάθμιους οργανισμούς υγείας (95%). Τέλος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης οι ιατροί θεωρούσαν ότι το πλέον συχνό συμπεριφορικό πρότυπο ήταν αυτό της αποφυγής (98%). Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί ότι όσον αφορά σε συμπεριφορές που συνθέτουν εποικοδομητική κουλτούρα σε έναν οργανισμό, η ανάλυση των αποτελεσμάτων στο σύνολο του ιατρικού προσωπικού αλλά και σε σύγκριση ανάλογα με το επίπεδο φροντίδας υγείας του οργανισμού στον οποίο εργάζονταν, κατέγραψε χαμηλές εκατοστιαίες θέσεις, με τις χαμηλότερες να καταγράφονται στους ιατρούς που εργάζονταν σε πρωτοβάθμιες δομές υγείας, στην ανθρωπιστική συμπεριφορά (5η εκατοστιαία θέση) και στη συμπεριφορά διαπροσωπικών σχέσεων (10η εκατοστιαία θέση).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ιατροί αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο σε οργανωσιακό επίπεδο (κουλτούρας) όσο και στην επαγγελματική τους κατάσταση. Μια στροφή σε περισσότερο εποικοδομητικές οργανωσιακές συμπεριφορές θα οδηγήσει από κοινού με τους άλλους επαγγελματίες υγείας σε μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, και στην επίτευξη αποτελεσματικότερης και περισσότερο ποιοτικής απόδοσης σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατροί, Κρήτη, Οργανωσιακή κουλτούρα, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας, Υπηρεσίες υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής