Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 217-223

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συγκριτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας μεταξύ ομοειδών πανεπιστημιακών τμημάτων
και τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου

Χ. Ζηλίδης,1 Ν. Πολύζος,2 Σ. Καρακόλιας2
1Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Λάρισα
2Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Η συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών λειτουργικής και οικονομικής αποδοτικότητας μεταξύ ομοειδών πανεπιστημιακών τμημάτων και τμημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της εργασίας στηρίζεται σε λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του 2013, τα οποία αφορούν (α) στα λειτουργικά δεδομένα κατά τμήμα (κλίνες, στελέχωση, εισαγωγές, ημέρες νοσηλείας) και (β) στα οικονομικά αποτελέσματα εσόδων και εξόδων κατά τμήμα του νοσοκομείου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η συγκριτική μελέτη αναφέρεται στα πανεπιστημιακά τμήματα σε σύγκριση με τα τμήματα του ΕΣΥ, 9 ιατρικών ειδικοτήτων. Οι δείκτες που υπολογίστηκαν είναι: (α) Λειτουργικοί δείκτες αποδοτικότητας: Μέση πληρότητα κλινών, μέση διάρκεια νοσηλείας. (β) Δείκτες αποδοτικότητας ανθρώπινου δυναμικού: Ημέρες νοσηλείας ανά ιατρό. (γ) Δείκτες οικονομικής αποδοτικότητας: Μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας, έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας, συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα (%) και οικονομικό αποτέλεσμα ανά ημέρα νοσηλείας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση πληρότητα κλινών ήταν υψηλότερη και η μέση διάρκεια νοσηλείας χαμηλότερη στα πανεπιστημιακά τμήματα. Ο ετήσιος αριθμός των ημερών νοσηλείας ανά ιατρό ανευρέθηκε υψηλότερος στα τμήματα του ΕΣΥ, κατά 7%. Τα έσοδα ανά ημέρα νοσηλείας ήταν υψηλότερα στα πανεπιστημιακά τμήματα, ενώ, αντίθετα, το μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας ήταν χαμηλότερο. Τέλος, τα πανεπιστημιακά τμήματα παρουσίασαν υψηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με εκείνα του ΕΣΥ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεραίνεται ότι στην πλειονότητα των τμημάτων του συγκεκριμένου νοσοκομείου οι δείκτες αποδοτικότητας των πανεπιστημιακών κλινικών παρουσίασαν θετικότερες τιμές από τους αντίστοιχους των τμημάτων του ΕΣΥ. Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν για τους δύο δείκτες επί των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξιολόγηση νοσοκομείου, Αποδοτικότητα νοσοκομείου, Δείκτες υπηρεσιών υγείας, Μέση διάρκεια νοσηλείας, Πληρότητα νοσοκομείου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής