Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 224-230

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επίδραση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στην ικανοποίηση από τη θεραπεία των διαβητικών ασθενών τύπου 2

Α.Α. Παπαδόπουλος,1,2 Α.Ε. Παπαδόπουλος,1 Ε. Παππά,1 Δ. Νιάκας1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου 2 της επίδρασης της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στην ικανοποίηση από τη θεραπεία που λαμβάνουν.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 162 ασθενείς με ΣΔ τύπου 2 (ΣΔ2), οι οποίοι επισκέφθηκαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Κέντρου Υγείας Σιδηροκάστρου από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Η ικανοποίηση από τη θεραπεία μετρήθηκε με την ελληνική έκδοση του ειδικού ερωτηματολογίου Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ), ενώ για την εκτίμηση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αυτο-αξιολόγησης της κατάθλιψης Zung. Καταγράφηκαν κοινωνικο-δημογραφικά και ιατρικά δεδομένα των ασθενών. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης και η στατιστική επεξεργασία διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20.0. Εφαρμόστηκαν οι μη παραμετρικές μέθοδοι Mann-Whitney και Kruskal-Wallis για την ανίχνευση στατιστικά σημαντικών διαφορών, η δοκιμασία Spearman's rho για τον προσδιορισμό του βαθμού συσχέτισης της συνολικής βαθμολογίας του DTSQ με την κλίμακα Zung και με την τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, ενώ χρησιμοποιήθηκε και η ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη διερεύνηση της σχέσης της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας με την ικανοποίηση από τη θεραπεία των ασθενών του δείγματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 66,47±11,50 έτη και το 55,60% των ασθενών ήταν άνδρες. Ο συνολικός δείκτης ικανοποίησης από τη θεραπεία DTSQ ήταν 26,68±4,63. Στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη καταθλιπτική συμπτωματολογία βρέθηκε να συνδέεται με τις γυναίκες (p<0,05), το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,05), τη χηρεία (p<0,05) και την κακή ρύθμιση του διαβήτη (p<0,05). Στατιστικά πολύ σημαντική αρνητική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ της κλίμακας Zung και του DTSQ (r=-0,468, p<0,001), καθώς και μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας της κλίμακας ικανοποίησης από τη θεραπεία και της τιμής της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (r=-0,591, p<0,001). Η ανάλυση με πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση έδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των διαβητικών είναι η ηλικία (Β=-0,052), η τιμή της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (Β=-2,931) και το επίπεδο καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (Β=-0,111). Το συγκεκριμένο μοντέλο ερμηνεύει σχεδόν το 45% της μεταβλητότητας της ικανοποίησης των διαβητικών από τη θεραπεία που λαμβάνουν (adjusted R2=0,445).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ύπαρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σχετίζεται αρνητικά όσον αφορά στην ικανοποίηση των ασθενών με ΣΔ, καθώς και η κακή ρύθμιση. Η έγκαιρη ανίχνευση και η αντιμετώπιση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών και ενδεχομένως στην καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου.

Λέξεις ευρετηρίου: Κλίμακα DTSQ, Κλίμακα Ζung, Σακχαρώδης διαβήτης 2.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής