Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 231-238

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιοπιστία και εγκυρότητα της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας"The Fatigue Assessment Scale"

Β. Αλικάρη,1 Ε. Φραδέλος,1 Α. Σαχλάς,1 Γ. Πανουτσόπουλος,1 Μ. Λαβδανίτη,2
Π. Πάλλα,3 Τ. Λάππα,4 Σ. Γιατράκου,1 Ι. Σταθούλης,1 Φ. Μπαμπάτσικου,5 Σ. Ζυγά1

1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
3Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
4ΩΡΛ-Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
5Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας "The Fatigue Assessment Scale".

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτέλεσαν Έλληνες ασθενείς με χρόνια νοσήματα που νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και σε αυτούς χορηγήθηκε η κλίμακα "Τhe Fatigue Assessment Scale". Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα IBM, SPSS, Statistics έκδοση 22.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική (συντελεστής α του Cronbach 0,761). Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε δύο παράγοντες: τη σωματική και την πνευματική κόπωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ελληνική εκδοχή της κλίμακας "The Fatigue Assessment Scale" αποτελεί ένα καλό και αξιόπιστο εργαλείο για τη μέτρηση της αντιληφθείσας κόπωσης σε χρόνιους ασθενείς. Προτείνεται περαιτέρω έρευνα για τη χρησιμοποίηση του εργαλείου σε ασθενείς με ειδικά νοσήματα.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαστάσεις κόπωσης, Κόπωση, Cronbach's α, Fatigue Assessment Scale, Χρόνια νοσήματα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής