Τελ. ενημέρωση:

   21-Mar-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2016, 239-248

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ικανοποίηση ασθενών στην Κύπρο από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης
και σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο και κατ' οίκον

Α. Κωστής,1 Π. Γαλάνης,2 Μ. Θεοδώρου,3 Χ. Χριστοδούλου,1 Ε. Βουνού,1 Α. Μπιλάλη2
1Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Λεμεσός, Κύπρος
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης. Επί πλέον, η σύγκριση των μετρήσεων της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης με τις μετρήσεις στο ιατρείο και τις μετρήσεις κατ' οίκον.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη στο ιατρείο υπέρτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από 102 ασθενείς και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014. Καταχωρήθηκε η αρτηριακή πίεση των ασθενών μέσω της 24ωρης καταγραφής, των μετρήσεων κατ' οίκον και των μετρήσεων στο ιατρείο. Η ικανοποίηση των ασθενών από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης εκτιμήθηκε με 13 ερωτήσεις. Εκτιμήθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα των μετρήσεων κατ' οίκον και των μετρήσεων στο ιατρείο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών από την 24ωρη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ήταν αρκετά υψηλή. Το 62% των ασθενών δήλωσαν ότι προτιμούν την 24ωρη καταγραφή έναντι των μετρήσεων κατ' οίκον για επανεκτίμηση της αρτηριακής τους πίεσης. Η μέση συστολική πίεση στο ιατρείο ήταν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση συστολική πίεση της 24ωρης καταγραφής (146,4 mmHg έναντι 141,1 mmHg, p<0,001, διαφορά μέσων τιμών=5,3, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [ΔΕ]: 2,4–8,2). Η μέση διαστολική πίεση στο ιατρείο δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά σε σχέση με τη μέση διαστολική πίεση στην 24ωρη καταγραφή (87,1 mmHg έναντι 85,9 mmHg, p=0,3, διαφορά μέσων τιμών=1,2, 95% ΔΕ: -0,8–3,0). Η ευαισθησία των μετρήσεων στο ιατρείο ήταν 68,7% και η ειδικότητα ήταν 42,1%, ενώ οι αντίστοιχες τιμές στην περίπτωση των μετρήσεων κατ' οίκον ήταν 60% και 60%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ασθενείς της παρούσας μελέτης προτιμούσαν την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης έναντι των μετρήσεων κατ' οίκον. Οι μετρήσεις στο ιατρείο και οι μετρήσεις κατ' οίκον δεν είναι επαρκείς για τη διάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης αλλά ούτε και για τον αποκλεισμό της, καθώς έχουν χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα, σε σχέση με την 24ωρη καταγραφή. Για τον λόγο αυτόν, η 24ωρη καταγραφή μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη αξιόπιστη και έγκυρη διαγνωστική επιλογή.

Λέξεις ευρετηρίου: Αρτηριακή πίεση, Ασθενείς, 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης, Ικανοποίηση, Κύπρος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής