Τελ. ενημέρωση:

   27-Apr-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(3), Μάιος-Ιούνιος 2016, 342-348

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η όρνιθα ως αναπτυξιακό σύστημα μελέτης και ως μοντέλο για τη μελέτη του καρκίνου

Κ. Γεωργαδάκη, Β. Ζουμπουρλής
Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα

Το κύριο πλεονέκτημα της όρνιθας ως αναπτυξιακού μοντέλου είναι ότι χειραγωγείται εύκολα. Αυτό έχει οδηγήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της αναπτυξιακής Bιολογίας. Το γεγονός ότι πολλά γονίδια βρέθηκαν να εκφράζονται σε όγκους στην όρνιθα διευκόλυνε την έρευνα και βοήθησε στην κατανόηση της ανθρώπινης υγείας και της ασθένειας. Η πολυπλοκότητα και η ετερογένεια των διαφορετικών τύπων καρκίνου είναι δύσκολο να μελετηθούν in vitro, με στόχο τη διαφώτιση των μοριακών γεγονότων που εμπλέκονται στην έναρξη και στη μετάσταση του όγκου. Η ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπειών, που αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στην έγκαιρη πρόγνωση, θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την καλύτερη κατανόηση των βασικών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών υποτύπων καρκίνου. Για να επιτευχθεί αυτό, ζωικά μοντέλα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να αποτελούν ακριβείς in vivo πλατφόρμες για την έρευνα και τη δοκιμή των στοχευμένων θεραπειών. Η όρνιθα είναι ο μοναδικός μη ανθρώπινος οργανισμός που αναπτύσσει καρκίνο των ωοθηκών με μεγάλη επικράτηση. Όπως στις γυναίκες, ο καρκίνος των ωοθηκών στην όρνιθα σχετίζεται με την ηλικία και είναι ιστολογικά παρόμοιος με την ανθρώπινη νόσο. Και στους δύο οργανισμούς, ο καρκίνος δημιουργεί μεταστάσεις σε παρόμοιους ιστούς με συσσώρευση ασκιτικού υγρού. Μερικές επιθετικές μορφές καρκίνου των ωοθηκών στις γυναίκες προκύπτουν από κύτταρα της σάλπιγγας. Είναι γεγονός ότι οι όρνιθες με καρκίνο των ωοθηκών εκφράζουν μια πρωτεΐνη των σαλπίγγων, που φυσιολογικά απουσιάζει στην ωοθήκη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπτυξιακό σύστημα μελέτης, Καρκίνος ωοθήκης, Όρνιθα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής