Τελ. ενημέρωση:

   27-Apr-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(3), Μάιος-Ιούνιος 2016, 349-354

ΒΡΑΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αναπνευστική λειτουργία σε μονωδούς, χορωδούς και μουσικούς πνευστών οργάνων

Ε.M. Ξυνοπούλου, Ε. Καρέτση, Χ. Χατζόγλου, Ζ. Δανιήλ, Κ. Γουργουλιάνης
Εργαστήριο Φυσιολογίας και Πνευμονολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

H επαγγελματική ενασχόληση με τα πνευστά μουσικά όργανα και τη μονωδία θα ήταν αναμενόμενο να έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος, εφ' όσον αποτελεί μια μορφή συνεχούς εξάσκησής του. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να είναι η βελτιωμένη αναπνευστική λειτουργία τόσο των μουσικών πνευστών όσο και των μονωδών. Οι υπάρχουσες μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα ως προς την επίδραση που έχει η επαγγελματική ενασχόληση με πνευστό μουσικό όργανο ή τη μονωδία στην αναπνευστική λειτουργία. Διαπιστώνονται άλλοτε άλλου βαθμού επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα, οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι ευεργετικές και αφορούν κυρίως στη ζωτική χωρητικότητα και στη μέγιστη εκπνευστική ροή. Ωστόσο, σημαντικές διαφορές στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των σχετικών μελετών μπορεί να ευθύνονται για την έλλειψη ομοφωνίας ως προς τις επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η ευρύτερη ευεργετική επίδραση της συστηματικής ενασχόλησης με τη μουσική στη γενική κατάσταση υγείας του ανθρώπου.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπνευστική λειτουργία, Μουσικός, Πνευστά, Χορωδός.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής