Τελ. ενημέρωση:

   27-Apr-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(3), Μάιος-Ιούνιος 2016, 355-367

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

H επίδραση της εξάρτησης από την κινητή τηλεφωνία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον τρόπο ζωής
και στα πρότυπα υγείας των φοιτητών Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σ. Ταχτσίδου,1 Θ. Μπελλάλη,2 Β. Αλικάρη,1 Α.Π. Ρόχας-Χιλ,1 Σ. Τζιαφέρη,1 Γ. Πανουτσόπουλος,1 Ι. Σταθούλης,1 Σ. Ζυγά1
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη
2Αλεξάνδρειο Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νοσηλευτικής, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης των φοιτητών της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την κινητή τηλεφωνία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε σχέση με τα πρότυπα και τις συμπεριφορές υγείας τους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας ευκολίας (convenience sampling) και αποτελείτο από φοιτητές Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν: (α) Αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο συμπεριφορών υγείας και (β) το ερωτηματολόγιο εξάρτησης από την κινητή τηλεφωνία (Mobile Phone Dependence Questionnaire, MPDQ-2004) και η κλίμακα εξάρτησης των εφήβων στους υπολογιστές (ΚΕΕΦΥ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ To 16,6% των φοιτητών, άνδρες και γυναίκες, είχαν υψηλή εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο. Επί πλέον, τo 16,6% των φοιτητών, κυρίως άνδρες, έκαναν υπερβολική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Οι φοιτητές με υψηλή εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο, άνδρες και γυναίκες, συνήθιζαν να έχουν κυρίως καθιστική ζωή και είχαν κακές διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τους μη εξαρτημένους. Οι φοιτητές με εθισμό στους Η/Υ κάπνιζαν περισσότερο (άνδρες και γυναίκες), είχαν κακές διατροφικές συνήθειες (μόνο άνδρες), δεν ασκούνταν (άνδρες και γυναίκες), αντιμετώπιζαν stress (άνδρες και γυναίκες) και είχαν δυσκολίες στον ύπνο (άνδρες και γυναίκες).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο βαθμός εξάρτησης των φοιτητών από την κινητή τηλεφωνία και ο βαθμός εθισμού τους στους Η/Υ ήταν αρκετά υψηλός. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε στους άνδρες φοιτητές. Οι εξαρτημένοι φοιτητές από τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας υιοθετούν συμπεριφορές υγείας που μπορεί να βλάψουν τον εαυτό τους (καθιστική ζωή, κακές διατροφικές συνήθειες, κάπνισμα, οινόπνευμα, διαταραχές ύπνου κ.ά.). Ο βαθμός εξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο συνδέεται θετικά με τον βαθμό εθισμού στους Η/Υ.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξάρτηση, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Κινητή τηλεφωνία, Συμπεριφορά υγείας, Φοιτητές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής