Τελ. ενημέρωση:

   27-Apr-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(3), Μάιος-Ιούνιος 2016, 368-374

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπολασμός της κατάθλιψης σε ηλικιωμένα άτομα-μέλη Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
ορεινού χωριού της Κρήτης

Α. Αλεφαντινού,1 Κ. Βλασιάδης,2 Α. Φιλαλήθης3
1Κοινωνική Λειτουργός, MPH, Ηράκλειο Κρήτης
2Οδοντιατρικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
3Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ Οι ηλικιωμένοι έρχονται αντιμέτωποι με μεταβολές κοινωνικές, ψυχολογικές, επαγγελματικές, οικογενειακές. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων και, κατ' επέκταση, των προβλημάτων τους ανάγκασε τα ευρωπαϊκά κράτη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές για την κοινωνική προστασία τους. Σε αυτές τις πολιτικές εντάσσεται η σύσταση των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία έχουν ως στόχο την πρόληψη των προβλημάτων των ηλικιωμένων και την έρευνα σε θέματα που τους αφορούν. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση του επιπολασμού της κατάθλιψης στα μέλη του ΚΑΠΗ ενός ορεινού, αγροτικού χωριού της Κρήτης, τις Γωνιές Μαλεβιζίου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 78 ηλικιωμένα άτομα (>=60 ετών), μέλη του ΚΑΠΗ Γωνιών. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό εργαλείο μέτρησης της γηριατρικής κατάθλιψης GDS-15 item. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα και οι ερωτήσεις του εστιάζονται στην ψυχολογική δυσφορία, στις ανησυχίες του ηλικιωμένου ατόμου και στον τρόπο αντίληψης της ποιότητας της ζωής του. Για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του GDS-15 εφαρμόστηκαν ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov, οι μη παραμετρικοί έλεγχοι μέσων τιμών Mann-Whitney U για δύο ανεξάρτητα δείγματα, καθώς και Kruskal-Wallis για περισσότερα από δύο δείγματα, ο έλεγχος x2 (Chi-Square test), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να εφαρμοστεί ο ακριβής έλεγχος του Fisher με τη διόρθωση της μεθόδου του Monte-Carlo. Επίσης, διεξήχθη παραγοντική ανάλυση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τους 78 ηλικιωμένους, ποσοστό 57,6% ήταν άνδρες. Το 48% του πληθυσμού ήταν απόφοιτοι δημοτικού, το 42,3% ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 60–74 ετών και το 46,2% συνολικά παρουσίασε συμπτώματα κατάθλιψης. Η παραγοντική ανάλυση προσδιόρισε τέσσερις παράγοντες (απάθεια, απελπισία, έλλειψη κινήτρων και απομόνωση). Η οικογενειακή κατάσταση, η απόκτηση παιδιών και η εκπαίδευση βρέθηκαν να σχετίζονται με την κατάθλιψη. Οι χήρες(οι), οι διαζευγμένες(οι) και οι άγαμοι σχετίστηκαν με υψηλά επίπεδα άγχους, απελπισίας και δυστυχίας. Το γυναικείο φύλο σχετίστηκε με την αβεβαιότητα για το μέλλον (p=0,01), το άγχος (p=0,04) και την απομόνωση (p=0,01), αν και η συσχέτιση με την κατάθλιψη ήταν οριακή (p=0,052).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διαπίστωση σημαντικού ποσοστού καταθλιπτικών συμπτωμάτων στον ηλικιωμένο πληθυσμό της μελέτης επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της συντομευμένης κλίμακας GDS-15, η οποία μπορεί να συνδράμει στην έγκαιρη διάγνωση της κατάθλιψης.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάθλιψη, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας, Ηλικιωμένων, Τρίτη ηλικία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής