Τελ. ενημέρωση:

   27-Apr-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(3), Μάιος-Ιούνιος 2016, 375-385

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιοριστές της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 10–15 ετών

Δ. Φράγκου,1 Π. Γαλάνης,2 Π. Παντελίδης1
1Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 10–15 ετών και η διερεύνηση των προσδιοριστών της παχυσαρκίας στα παιδιά αυτά.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη, στην οποία ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από 306 παιδιά, ηλικίας 10–15 ετών, που φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια του Νομού Λάρισας. Η λήψη των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2015. Το ποσοστό συμμετοχής ήταν 86,9% (=306/352). Σύμφωνα με τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ), την ηλικία και το φύλο, τα παιδιά ταξινομήθηκαν σε ελλιποβαρή, φυσιολογικά, υπέρβαρα και παχύσαρκα. Οι μελετώμενοι προσδιοριστές ήταν δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που αφορούν στην παρακολούθηση τηλεόρασης, στη χρήση υπολογιστή και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη σωματική άσκηση, στις διατροφικές συνήθειες, στις συνήθειες ύπνου και στις στάσεις σχετικά με θέματα διατροφής. Εφαρμόστηκαν οι στατιστικές μέθοδοι x2, x2 για τάση, t, Mann-Whitney και πολυμεταβλητή λογιστική παλινδρόμηση. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 21.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ To 50% των παιδιών ήταν κορίτσια, η μέση ηλικία τους ήταν τα 12,68 έτη και ο μέσος ΔΜΣ ήταν 18,51 kg/m2. Το ποσοστό των φυσιολογικών παιδιών, σύμφωνα με τον ΔΜΣ, ήταν 77,5%, των υπέρβαρων παιδιών ήταν 12,1%, των ελλιποβαρών παιδιών ήταν 10,1% και των παχύσαρκων παιδιών ήταν 0,3%. Το 19,6% των αγοριών και το 4,6% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα, ενώ το 0,6% των κοριτσιών και το 0% των αγοριών ήταν παχύσαρκα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής λογιστικής παλινδρόμησης, τα αγόρια (odds ratio [OR]=3,54, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [ΔΕ]=1,51–8,31, p=0,004), τα παιδιά που είχαν τηλεόραση στο δωμάτιό τους (OR=2,73, 95% ΔΕ=1,26–5,92, p=0,011) και τα παιδιά με μεγαλύτερη καθημερινή χρήση υπολογιστή/παιχνιδομηχανών/ κινητού τηλεφώνου/tablets (OR=3,24, 95% ΔΕ=1,42–7,37, p=0,005) ήταν συχνότερα υπέρβαρα/παχύσαρκα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το φύλο, η ύπαρξη τηλεόρασης στο δωμάτιο των παιδιών και η συχνότερη χρήση υπολογιστή/ παιχνιδομηχανών/κινητού τηλεφώνου/tablets σχετίζονται με την υπερβαρία/ παχυσαρκία. Η εύρεση των προσδιοριστών της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτης μάζας σώματος, Επιπολασμός, Παιδιά, Παχυσαρκία, Προσδιοριστές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής