Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 583-595

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αξιολόγηση της χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων στην ελληνική αγορά
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Σ. Ξανθοπούλου,1 Κ. Κατσαλιάκη2
1Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη
2Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

Ως επακόλουθο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία άρχισε το 2008, η Ελλάδα ήλθε αντιμέτωπη με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα που σχετίζονταν άμεσα με το υψηλό δημόσιο χρέος της. Η πολιτική μείωσης της δημόσιας δαπάνης έθεσε σε προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν στην αγορά φαρμάκου, με βασικούς πυλώνες τη μείωση των τιμών των φαρμάκων, τον έλεγχο της συνταγογράφησης και την επέκταση της χρήσης γενοσήμων σε κάθε πλευρά του τομέα φροντίδας της υγείας. Η υποκατάσταση πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων με αντίστοιχα γενόσημα, αν και αντιμετωπίστηκε με μεγάλο σκεπτικισμό τόσο από τους επαγγελματίες υγείας όσο και από τους ασθενείς-καταναλωτές σχετικά με τα θεραπευτικά της αποτελέσματα, έχει επιτύχει ήδη μεγάλες εξοικονομήσεις σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. Αν και το ποσοστό χρήσης τους στην Ελλάδα παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα χαμηλό, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη σημείωσε μεγάλη μείωση κατά το χρονικό διάστημα 2009–2014, της τάξης των 3.000.000 €, ακολουθώντας το πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής με την επιβολή αυστηρότατων μέτρων λιτότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των εξελίξεων της διεθνούς και της ελληνικής αγοράς γενοσήμων φαρμάκων, η μελέτη της επίδρασής τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και η συμβολή τους στις μεταβολές της φαρμακευτικής δαπάνης ενός αντικαρκινικού νοσοκομείου της χώρας. Σε μια εποχή περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων, η προώθηση των γενοσήμων φαρμάκων με τη βοήθεια μέτρων που έχουν ληφθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να επιφέρει οικονομική αποδοτικότητα χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντικαρκινικό νοσοκομείο, Γενόσημα φάρμακα, Οικονομική κρίση, Πολιτική φαρμάκου, Φαρμακευτική δαπάνη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής