Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 630-638

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απόψεις ιατρών σχετικά με τις διοικητικές και τις οικονομικές επιπτώσεις
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην πρωτοβάθμια υγεία

Ι. Βαρεμένος, Σ. Βαρεμένος
Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο Uninettuno, Ρώμη, Ιταλία

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα επιστημονική έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των απόψεων των ιατρών σχετικά με το εύρος και την ανάδειξη του μεγέθους των διοικητικών και των οικονομικών επιπτώσεων των θεραπευτικών πρωτοκόλλων (ΘΠ) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για την επίτευξη του σκοπού και τη συλλογή δεδομένων εφαρμόστηκε η ποιοτική μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων 4 κέντρων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν τις θετικές επιπτώσεις των ΘΠ στο σύνολο των λειτουργιών της διοίκησης, ιδιαίτερα του ελέγχου, ενώ η λήψη των αποφάσεων της διοίκησης του ΕΣΥ δεν επηρεάζεται από τα ΘΠ σύμφωνα με τους ιατρούς. Τα ΘΠ συμβάλλουν στην προαγωγή της ποιότητας ενισχύοντας αρκετές από τις διαστάσεις της, ενώ η βελτίωση των οικονομικών της υγείας αποτυπώνεται στη μείωση των δαπανών της υγείας και τον περιορισμό των φαινομένων της υπερσυνταγογράφησης και της πολυφαρμακίας. Θετική ήταν η στάση των ιατρών του δείγματος στο ενδεχόμενο καθολικής εφαρμογής των ΘΠ, χωρίς ωστόσο να απουσιάζει ορισμένος βαθμός ανησυχίας ως προς τη μείωση της αυτονομίας τους και την απουσία του ασθενοκεντρικού χαρακτήρα των ΘΠ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα συνδέεται με τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία, καθώς παρόμοια αποτελέσματα έχουν προκύψει και σε άλλες χώρες εφαρμογής των ΘΠ, αναδεικνύοντας την προέκταση του πολυσήμαντου ρόλου τους στη συνολικά αποτελεσματικότερη θεραπευτική, διοικητική και οικονομική διαχείριση στην υγεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόψεις ιατρών, ΕΣΥ, Θεραπευτικά πρωτόκολλα, Λειτουργίες διοίκησης, Ποιότητα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής