Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 639-644

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμμόρφωση στις οδηγίες για υγιεινή των χεριών σε ένα ελληνικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο

Ε. Αστρινάκη,1 Α. Μεσσαριτάκη,1 E. Μούρτου,2,3 Δ. Νιάκας3
1Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
3Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΚΟΠΟΣ Η μέτρηση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την υγιεινή των χεριών σε ένα ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη έλαβε χώρα τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2014 σε 13 νοσηλευτικά τμήματα ενός Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της «άμεσης παρατήρησης» της συμμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα «5 βήματα» της υγιεινής των χεριών, όπως περιγράφεται στο «Τεχνικό εγχειρίδιο αναφοράς για την υγιεινή των χεριών» του ΠΟΥ. Για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η online web-based εφαρμογή Hand Hygiene Compliance Application.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική συμμόρφωση στην υγιεινή των χεριών ήταν 33,4% (95% ΔΕ [διάστημα εμπιστοσύνης]: 31,7–35,2%). Tα υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης καταγράφηκαν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, από τους ειδικευμένους ιατρούς, και μετά το «4ο βήμα» υγιεινής χεριών, δηλαδή «μετά την επαφή με τον ασθενή». Το πλύσιμο με νερό και σαπούνι ήταν η προτιμώμενη τεχνική για υγιεινή των χεριών. Τέλος, στο σύνολο των «βημάτων» της υγιεινής των χεριών στις οποίες καταγράφηκε ταυτόχρονη χρήση γαντιών, οι επαγγελματίες υγείας δεν εφάρμοσαν υγιεινή χεριών στο 70% των περιπτώσεων που θα έπρεπε να το είχαν πράξει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τη μελέτη αποκαλύφθηκε χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης στις οδηγίες του ΠΟΥ για την υγιεινή των χεριών τόσο του ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού. Αναδύθηκε επίσης η προτίμηση προς τη λιγότερο κατάλληλη τεχνική υγιεινής χεριών και η υποκατάσταση της υγιεινής χεριών από τη χρήση γαντιών. Η εκπαίδευση του προσωπικού στην υγιεινή των χεριών και στην ορθή χρήση γαντιών, καθώς και η προώθηση της χρήσης αλκοολούχου αντισηπτικού είναι οι πρωτεύουσες δράσεις για βελτίωση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Μέτρηση της συμμόρφωσης, Συμμόρφωση, Υγιεινή χεριών.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής