Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 645-655

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τύποι δεσμού στις συντροφικές σχέσεις, stress και ποιότητα ζωής υπογόνιμων γυναικών

Ε. Θεοδωρίδου,1 Φ. Αναγνωστόπουλος,1,2 Α. Σαχλάς,3 Δ. Νιάκας1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, εξεταζόμενων υπό το πρίσμα της θεωρίας της προσκόλλησης (attachment theory), στο stress της υπογονιμότητας και στην ποιότητα ζωής των υπογόνιμων γυναικών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα αποτελείτο από 82 υπογόνιμες γυναίκες που βρίσκονταν σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης σε μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ιδιωτικού μαιευτηρίου της Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια, που περιλάμβαναν ερωτηματολόγιο δημογραφικών και ιατρικών στοιχείων, ερωτηματολόγιο μέτρησης του stress της υπογονιμότητας "Fertility Problem Inventory", αναθεωρημένη κλίμακα για τα βιώματα στις κοντινές σχέσεις "Experiences in Close Relationships-Revised" και ερωτηματολόγιο μέτρησης της ποιότητας ζωής γονιμότητας "FertiQoL" (Fertility Quality of Life).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα επίπεδα stress που βίωναν οι υπογόνιμες γυναίκες του δείγματος ήταν κυρίως μέτριας έντασης και σχετίζονταν σημαντικά και αρνητικά με το επίπεδο της ποιότητας ζωής τους. Ο αγχώδης τύπος δεσμού σχετιζόταν θετικά τόσο με το συνολικό stress όσο και με τις επί μέρους διαστάσεις του stress της υπογονιμότητας και αρνητικά με τη συνολική και την επί μέρους ποιότητα ζωής των υπογόνιμων γυναικών, ενώ ο αποφευκτικός τύπος δεσμού συσχετιζόταν θετικά με την υποκλίμακα του stress υπογονιμότητας που αναφερόταν στη δυσκολία στη συντροφική σχέση και αρνητικά με την απόρριψη του τρόπου ζωής χωρίς παιδί. Όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, ο αποφευκτικός τύπος δεσμού σχετιζόταν αρνητικά με την υποκλίμακα της συντροφικής σχέσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων τόσο για την έγκαιρη αναγνώριση των υπογόνιμων γυναικών που εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ποιότητας ζωής (π.χ. στις συντροφικές σχέσεις) όσο και για τη μείωση των επιπτώσεων των επιβαρυντικών συνθηκών (π.χ. σε περιπτώσεις αγχώδους τύπου προσκόλλησης) στο stress της υπογονιμότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Εξωσωματική γονιμοποίηση, Θεωρία προσκόλλησης, Ποιότητα ζωής γονιμότητας, Stress υπογονιμότητας, Υπογονιμότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής