Τελ. ενημέρωση:

   14-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 656-660

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συχνότητα νοσημάτων μέσω ενδιάμεσου ξενιστή σε ασθενείς με πυρετό άγνωστης αιτίας
σε ένα βουλγαρικό νοσοκομείο

M. Baymakova,1 K. Plochev,1 I. Dikov,1 T. Kundurdjiev,2 G.T. Popov,1 V. Kovaleva3
1Department of Infectious Diseases, Military Medical Academy, Sofia,
2Department of Occupational Health, Faculty of Public Health, Medical University, Sofia,
3Center of Military Epidemiology and Hygiene, Military Medical Academy, Sofia, Βουλγαρία

ΣΚΟΠΟΣ Ο πυρετός άγνωστης αιτιολογίας (ΠΑΑ) είναι μια πολύπλοκη και προβληματική κατάσταση. Οι αιτίες του διακρίνονται σε 5 ομάδες: λοιμώξεις, νεοπλασίες, μη λοιμώδη φλεγμονώδη νοσήματα, διάφορα νοσήματα και αδιάγνωστες περιπτώσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της συχνότητας και η περιγραφή των κλινικών και των εργαστηριακών ευρημάτων των ασθενών με νοσήματα μέσω ενδιάμεσου ξενιστή που εκδηλώνονταν με ΠΑΑ.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Αναδρομικά αναλύθηκαν 78 ασθενείς με εμπύρετο σύνδρομο για χρονικό διάστημα 4 ετών στο Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας της Σόφιας (Βουλγαρία). Ελήφθη πλήρες ιατρικό ιστορικό και πραγματοποιήθηκε κλινική εξέταση και εργαστηριακή διερεύνηση. Η τελική διάγνωση βασίστηκε στα κλινικά, στα επιδημιολογικά και στα εργαστηριακά δεδομένα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα τροποποιημένα κριτήρια των Petersdorf-Beeson για ΠΑΑ πληρούσαν 54 ασθενείς. Η τελική διάγνωση τέθηκε σε 45 από αυτούς, ενώ λοιμώδες νόσημα βρέθηκε σε 32 (59,3%) ασθενείς. Νοσήματα μέσω ενδιάμεσου ξενιστή διαπιστώθηκαν σε 10 ασθενείς. Η διάγνωση καθορίστηκε σε 7 ασθενείς ως ρικετσίωση (R. conorii 2/10 και C. burnetii 5/10), μικτή λοίμωξη με C. burnetii και C. pneumoniae σε έναν ασθενή και νόσος του Lyme σε δύο ασθενείς.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κύρια αιτία περιπτώσεων ΠΑΑ στον βουλγαρικό πληθυσμό είναι λοιμώδη νοσήματα, σε συμφωνία και με άλλες δημοσιευμένες μελέτες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μεταξύ των λοιμώξεων, καταστάσεις οι οποίες προκαλούν νόσους που μεταφέρονται με αρθρόποδα δεν είναι σπάνιες, όπως παρατηρήθηκε στο 31,3% των λοιμώξεων της παρούσας μελέτης. Στις εξηγήσεις γι' αυτό περιλαμβάνονται η γεωγραφική θέση, το κλίμα και η οικονομική ανάπτυξη.

Λέξεις ευρετηρίου: Νοσήματα που προκαλούνται μέσω ενδιάμεσου ξενιστή, Πυρετός, Πυρετός άγνωστης αιτίας, Συχνότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής