Τελ. ενημέρωση:

   16-Sep-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2016, 689-698

ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Βιοενίσχυση, ιατρική ευθύνη και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού νομικού πλαισίου:
Μια αρχική θεωρητική προσέγγιση

Α. Παναγιώτου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Οι ιατρικές παρεμβάσεις δικαιολογούνται γενικά, όταν μια νόσος διαγιγνώσκεται στον ασθενή. Πρωταρχικός σκοπός της ιατρικής επιστήμης είναι η χρήση της βιοτεχνολογίας για θεραπευτικούς σκοπούς. Αν απουσιάζει κάποιο ιατρικά αναγνωρίσιμο πρόβλημα υγείας, η ιατρική παρέμβαση δεν είναι πάντοτε αναγκαία από ιατρικής σκοπιάς και μπορεί να χαρακτηριστεί ως βιοενίσχυση. Παρά το γεγονός ότι επαγγελματίες άλλων επιστημονικών πεδίων είναι απαραίτητοι για την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, οι ιατροί θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη χρήση της βιοτεχνολογίας σε μεμονωμένα άτομα. Συνεπώς, οι επαγγελματίες υγείας θα κληθούν μελλοντικά να αναλάβουν (με σκοπό τη βιοενίσχυση) ασθενείς χωρίς συγκεκριμένη νόσο ή εμφανή σωματική δυσλειτουργία. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο της ιατρικής ευθύνης βασίζεται στους παραδοσιακούς σκοπούς της ιατρικής επιστήμης και στον καθιερωμένο τρόπο άσκησής της. Στο παρόν άρθρο γίνεται προσπάθεια αφ' ενός αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο αυτή η νέα προσέγγιση για την ιατρική παρέμβαση θα επηρεάσει τη θεωρία της ιατρικής ευθύνης και αφ' ετέρου πρότασης πιθανών δογματικών αλλαγών.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοενίσχυση, Θεωρία, Ιατρική ευθύνη, Σφάλμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής