Τελ. ενημέρωση:

   28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 739-750

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία στην Ελλάδα

Α. Παπαϊωάννου, Ι.Δ. Μπεργιαννάκη
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, «Αιγινήτειο» Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας από το 2009 αναδεικνύει με τον πλέον εμφατικό και συνάμα τραγικό τρόπο την επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία του πληθυσμού. Στην ελληνική περίπτωση προκύπτουν ενδείξεις αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των ειδικών μονάδων, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι βασικοί παράγοντες (π.χ. εισόδημα, απασχόληση) καταγράφουν υποβάθμιση σε ένα γενικότερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον έντονων ανισοτήτων και έλλειψης ανάλυσης της επίπτωσης των μέτρων πολιτικής (π.χ. μακροοικονομική πολιτική, κοινωνική και προνοιακή πολιτική) στην ψυχική υγεία (health impact assessment). Στην παρούσα εργασία διενεργήθηκε χαρτογράφηση ερευνών, μελετών και συμβολών για τη σχέση οικονομικής κρίσης και ψυχικής υγείας στην Ελλάδα με έμφαση στη μεθοδολογική όψη. Επιχειρήθηκε ανασκόπηση της σύγχρονης ξενόγλωσσης και ελληνικής βιβλιογραφίας (2009–2014), καθώς και διερευνητική χαρτογράφηση των μεθοδολογικών επιλογών των ερευνών-«δεδομένων», με κατάδειξη βασικών τάσεων και συσχετίσεων με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι μετα-ανάλυση (ποσοτική επεξεργασία εξαγωγής συμπεράσματος). Η εστίαση εντοπίζεται στο μοντέλο «ανεξάρτητης-εξαρτημένης» μεταβλητής και τεχνικών εξέτασης της επίδρασης αυτών σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα. Συνολικά, προέκυψαν 31 ερευνητικές μελέτες. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελετών εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία είναι σημαντικά αρνητική. Η διαφοροποίηση μεταξύ γενικών θεωρήσεων, ανασκοπήσεων και ερευνητικών εργασιών δεν φαίνεται να σχετίζεται με διαφορές ως προς τα αποτελέσματα. Η σημαντικά αρνητική σχέση/επίπτωση κατέχει κυρίαρχο ρόλο είτε η έρευνα χρησιμοποίησε τη σύγκριση διαφορικών ομάδων είτε την ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης είτε την ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ελλάδα, Οικονομική κρίση, Ψυχική υγεία.

© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής