Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 796-806

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη ιατρών και νοσηλευτών
Μετάφραση και στάθμιση της Participation Reasons Scale (PRS)

Κ. Παναγιωτοπούλου, Κ. Γιακουμιδάκης, Α. Καλοκαιρινού, Η. Μπροκαλάκη
Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Εκτίμηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της ελληνικής εκδοχής της κλίμακας Participation Reasons Scale (PRS), καθώς και εφαρμογή της σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς και νοσηλευτές).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πραγματοποιήθηκε μετάφραση της κλίμακας από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση, έλεγχος από ομάδα ειδικών, test-retest reliability. Διεξήχθη συγχρονική μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης. Το ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε την PRS (επτάβαθμη, τύπου Likert) συμπληρώθηκε από στρατιωτικούς ιατρούς (n1=531) και νοσηλευτές (n2=440), που υπηρετούσαν σε μονάδες του υγειονομικού, σε όλη την ελληνική επικράτεια (Μάρτιος–Σεπτέμβριος 2010). Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 47,2%. Η δομή του ερωτηματολογίου διερευνήθηκε με την παραγοντική ανάλυση (factor analysis) με τη μέθοδο ανάλυσης κυρίων συνιστωσών (principal components analysis, varimax rotation). Οι φορτίσεις >0,4 θεωρήθηκαν αποδεκτές. Η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή Cronbach alpha. Για την ανάλυση εφαρμόστηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ Στο πλαίσιο ανάλυσης των αποτελεσμάτων των δύο μετρήσεων (test-retest reliability) βρέθηκε στατιστικά σημαντικός βαθμός συμφωνίας (σύμφωνα με τους συντελεστές intraclass correlation coefficient, ICC) για όλες τις επί μέρους ερωτήσεις, με p<0,001. Από την παραγοντική ανάλυση, των 30 λόγων συμμετοχής των επαγγελματιών υγείας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (ΣΕΕ), προέκυψαν τέσσερις διαστάσεις κινήτρων, αντί των πέντε διαστάσεων της PRS. Οι τέσσερις διαστάσεις της κλίμακας κινήτρων συμμετοχής (ΚΚΣ) ήταν: «Βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και των υπηρεσιών στους ασθενείς», «επαγγελματική δέσμευση», «μάθηση και αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους», «προσωπικά οφέλη και εργασιακή ασφάλεια», τόσο για τους ιατρούς (α=0,92), όσο και για τους νοσηλευτές (α=0,93). Οι ανωτέρω παράγοντες εξηγούσαν το 64% της συνολικής μεταβλητότητας για την ΚΚΣ των ιατρών και το 66,4% της συνολικής μεταβλητότητας για την ΚΚΣ των νοσηλευτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ Η παρούσα μελέτη κατέδειξε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ελληνικής εκδοχής της ΚΚΣ, η οποία μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν ιατρούς και νοσηλευτές να συμμετέχουν σε ΣΕΕ. Αυτό αναμένεται να επιφέρει οφέλη για όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες: επαγγελματίες υγείας, ασθενείς, διοικούντες, κοινωνικό σύνολο.

Λέξεις ευρετηρίου: Κλίμακα κινήτρων συμμετοχής, Παρακίνηση, Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, Συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, Συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής