Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 807-811

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ατυχήματα στην Ελλάδα 2003–2013
Διαχρονικές τάσεις και διδάγματα

Μ. Μπαρούτα, Γ. Λαβράνος, Α. Παυλάκης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λατσιά, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα έρευνα στόχευσε στη δημιουργία μιας συγκεντρωτικής εικόνας για τα ατυχήματα στην Ελλάδα κατά το χρονικό διάστημα 2003–2013, με απώτερο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις βασικές κατηγορίες, την αναλογία και την εξέλιξη των ατυχημάτων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μεθοδολογία στηρίχθηκε στην ανασκόπηση, με ανάλυση δεδομένων που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο άλλων ερευνών. Τα δεδομένα αντλήθηκαν κυρίως από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και από την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα τροχαία, τα εργατικά και τα ατυχήματα οικιακού περιβάλλοντος και ελεύθερου χρόνου είναι οι βασικότερες κατηγορίες ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα ατυχήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά τη δεκαετία 2003–2012.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ Η αναλογία των εργατικών και των τροχαίων ατυχημάτων ξεκίνησε στην αρχή της υπό μελέτη δεκαετίας περίπου ως 1/1, και ανήλθε το 2012 στο 1/3 περίπου. Μολονότι συμπεραίνεται ότι στην Ελλάδα σήμερα έχει γίνει πρόοδος στον στόχο της μείωσης των ατυχημάτων, εν τούτοις υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Λέξεις ευρετηρίου: Ατυχήματα, Δημόσια υγεία, Θνησιμότητα, Πρόληψη, Τραυματισμοί.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής