Τελ. ενημέρωση:

    28-Nov-2016
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 33(6), Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2016, 812-819

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαχείριση των ελαφρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών τριτοβάθμιου νοσοκομείου
Η νευροχειρουργική σκοπιά

Δ. Ανέστης, Ν. Δατσέρης, Κ.Ρ. Καβαζίδη, Ν. Κεφφές, Κ.Β. Τσατίνας, Π. Τσιτσόπουλος, Χ. Τσονίδης
Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη του τρόπου διαχείρισης των τραυματιών με ελαφράς βαρύτητας κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) ενός τριτοβάθμιου νοσηλευτικού ιδρύματος, κυρίως ως προς την ένδειξη εκτίμησης από νευροχειρουργό, και η αξιολόγηση αυτής, με γνώμονα τις κατευθυντήριες οδηγίες που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η παρούσα μελέτη είναι αναδρομική, διεξήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και κάλυψε διάστημα περίπου 13 μηνών. Αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν τα διαθέσιμα στοιχεία του συνόλου των ασθενών του Ιατρείου Επειγόντων Γενικής Χειρουργικής με κάκωση κεφαλής για τους οποίους είχε ζητηθεί εξειδικευμένη νευροχειρουργική εκτίμηση. Στη συνέχεια αξιολογήθηκε κατά πόσο η κλήση νευροχειρουργού στο ΤΕΠ ήταν σκόπιμη ή όχι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 76,1% ζητήθηκε νευροχειρουργική εκτίμηση χωρίς ο τραυματίας να έχει υποβληθεί προηγουμένως σε απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία εγκεφάλου. Επίσης, από τους συγκεκριμένους τραυματίες που εκτιμήθηκαν μόνο κλινικά από νευροχειρουργό, το 89,8% δεν παρουσίαζε σοβαρές ενδείξεις τραυματικής ενδοκρανιακής παθολογίας, ενώ για τους υπόλοιπους ο έλεγχος με αξονική τομογραφία θα έπρεπε να είχε προηγηθεί.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι κακώσεις κεφαλής αποτελούν συχνή αιτία προσέλευσης στο ΤΕΠ των τριτοβάθμιων νοσοκομείων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ' όψη ότι στη χώρα μας δεν υφίστανται ανεπτυγμένες δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η λυσιτελής αντιμετώπιση των εν λόγω περιστατικών έχει εξαιρετική σημασία από ιατρικής και οικονομικής άποψης. Ωστόσο, η απουσία επίσημα υιοθετημένου πρωτοκόλλου διαχείρισης κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων οδηγεί σε άσκοπη απασχόληση ιατρικού προσωπικού, σε αύξηση του φόρτου εργασίας του ΤΕΠ και σε οικονομική επιβάρυνση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου πρωτοκόλλου, εναρμονισμένου με τα ισχύοντα διεθνώς, καθώς και η ανάλογη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού στην εφαρμογή του, κρίνεται επιβεβλημένη.

Λέξεις ευρετηρίου: Αξονική τομογραφία, Επείγοντα περιστατικά, Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, Νευροχειρουργική εκτίμηση, Τραύμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής