Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017, 100-103

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας των ασθενών με ιδιοπαθή χρόνιο αυχενικό πόνο
και της ψυχολογικής τους κατάστασης;

Ζ. Δημητριάδης,1,2 Ε. Καπρέλη,1 Ν. Στριμπάκος,1,2 J. Oldham2
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Λαμία,
2Manchester Academic Health Sciences Centre, University of Manchester, Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΟΠΟΣ Η εξέταση της σχέσης μεταξύ της σωματικής δραστηριότητας των ασθενών με ιδιοπαθή χρόνιο αυχενικό πόνο και της ψυχολογικής τους κατάστασης.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 45 ασθενείς με ιδιοπαθή χρόνιο αυχενικό πόνο. Οι ασθενείς είχαν προηγουμένως αξιολογηθεί για τα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης, κινησιοφοβίας και καταστροφικών σκέψεων, χρησιμοποιώντας τις σταθμισμένες κλίμακες Hospital Anxiety and Depression Scale, Pain Catastrophizing Scale και Tampa Scale for Kinesiophobia. Η σωματική τους δραστηριότητα καταγράφηκε με το ερωτηματολόγιο Baecke Questionnaire for Habitual Physical Activity.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η κατάθλιψη παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με τη σωματική δραστηριότητα (r=-0,39, p<0,01) και με τη σχετιζόμενη με τον αθλητισμό σωματική δραστηριότητα (r=-0,34, p<0,05). Οι άλλες συσχετίσεις βρέθηκαν μη στατιστικά σημαντικές (p>0,05). Η σωματική δραστηριότητα μπορούσε να προβλεφθεί από ένα μοντέλο παλινδρόμησης που περιλάμβανε την κινησιοφοβία και την κατάθλιψη ως σημαντικούς παράγοντες πρόβλεψης (R=0,5, R2=0,25, προσαρμοσμένο R2=0,17, p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κινησιοφοβία και κυρίως η κατάθλιψη φαίνεται ότι σχετίζονται με τη σωματική δραστηριότητα των ασθενών με χρόνιο αυχενικό πόνο. Οι περιορισμοί στη σωματική δραστηριότητα ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιδείνωση της σωματικής και της ψυχολογικής κατάστασης των εν λόγω ασθενών. Η αναγνώριση των ψυχολογικών παραγόντων πρόβλεψης της σωματικής δραστηριότητας θα μπορούσε να αποκαλύψει πιθανά σημεία θεραπευτικής παρέμβασης για τη διαχείριση των περιορισμών της σωματικής δραστηριότητας σε αυτόν τον κλινικό πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Άγχος, Κατάθλιψη, Καταστροφικές σκέψεις, Κινησιοφοβία, Σωματική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής