Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 191-206

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η διεύρυνση του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών στην Ελλάδα

Ι. Λουραντάκη,1 Κ. Κατσαλιάκη2
1Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Πολύγυρος και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη
2Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη

Καθώς το τοπίο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, οι φορείς χάραξης πολιτικής για την υγεία, σε πολλές χώρες, αναζητούν ευκαιρίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην παροχή των υπηρεσιών υγείας μέσω της διεύρυνσης του επαγγελματικού ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού. Στην Ελλάδα, η προσπάθεια για την εισαγωγή διευρυμένων νοσηλευτικών ρόλων ήταν άκαρπη, επειδή την τρέχουσα χρονική στιγμή δεν υπήρχαν οι βασικές προϋποθέσεις, όπως η καθολική επαγγελματική υποστήριξη από το νοσηλευτικό και το ιατρικό προσωπικό, τα κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και ο επαρκής αριθμός νοσηλευτών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υπάρχουν όμως σημαντικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της διεύρυνσης, όπως οι πιέσεις για μείωση των δαπανών υγείας, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες υγείας των ασθενών, η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγείας, η έλλειψη ορισμένων υπηρεσιών υγείας και η μη κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών, καθώς και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας. Επίσης, υπάρχουν δεδομένα που συνηγορούν κατά της διεύρυνσης, όπως είναι το θέμα της έλλειψης νοσηλευτών και της έντονης δυσαναλογίας ιατρών-νοσηλευτών, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του τομέα υγείας και η ιεραρχική δομή των ελληνικών μονάδων υγείας. Το θέμα της διεύρυνσης του επαγγελματικού ρόλου των νοσηλευτών πρέπει να επανεξεταστεί. Η νέα προσπάθεια θα πρέπει να βασιστεί στον κατάλληλο σχεδιασμό-προγραμματισμό για την υλοποίηση των νέων ρόλων, εφοδιάζοντας το νοσηλευτικό προσωπικό με τη σχετική εκπαίδευση, τις υποδομές και την επαγγελματική υποστήριξη. Επιπρόσθετα, απαιτείται η θεσμοθέτηση των νέων νοσηλευτικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ως απαρχή της διεύρυνσης του επαγγελματικού ρόλου του νοσηλευτικού προσωπικού προτείνεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), η οποία έχει ανάγκη από ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών. Στη δευτεροβάθμια περίθαλψη προτείνεται η καθιέρωση της θέσης του νοσηλευτή συμβούλου για τη στήριξη, κυρίως των επαγγελματιών υγείας, και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Μια άλλη ειδικότητα που προτείνεται να ενσωματωθεί μελλοντικά είναι αυτή του νοσηλευτή συνταγογράφου.

Λέξεις ευρετηρίου: Διεύρυνση, Ελλάδα, Επαγγελματικός ρόλος, Εφαρμογή, Καθήκοντα, Νοσηλευτές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής