Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 229-235

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κίνητρα που συνδέονται με τη συμμετοχή των νοσηλευτών στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση

Δ. Καμαριαννάκη, B. Αλικάρη, Α. Σαχλάς, I. Σταθούλης, Ε.Χ. Φραδέλος, Σ. Ζυγά
Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των νοσηλευτών στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, καθώς και οι αντιλήψεις τους για την αναγκαιότητα αυτών των προγραμμάτων στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη συγκεκριμένη μελέτη, 475 νοσηλευτές από τρία νοσοκομεία της Αθήνας και της Πελοποννήσου συμπλήρωσαν την κλίμακα Participation Reasons Scale (PRS). Καταγράφηκαν κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS Statistics), έκδοση 23.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πλειοψηφία του δείγματος (62,3%) παρουσίασε θετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες σχετικά με τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Οι συμμετέχοντες της μελέτης αξιολόγησαν πέντε παράγοντες της PRS ως «μέτρια σημαντικούς» σε υψηλά ποσοστά («επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη» 98,9%, «επαγγελματική εξυπηρέτηση» 91,8%, «συλλογική μάθηση και αλληλεπίδραση» 82,6%, «προσωπικά οφέλη και ασφάλεια εργασίας» 91% και «επαγγελματική δέσμευση» 88,4%. Η «επαγγελματική δέσμευση» φάνηκε να έχει την υψηλότερη μέση τιμή (4,95±0744). Η «επαγγελματική βελτίωση και ανάπτυξη» έδειξε ελαφρώς θετική συσχέτιση με τη «συλλογική μάθηση και αλληλεπίδραση» (r=0,229, p<0,001) και τα «προσωπικά οφέλη και ασφάλεια εργασίας» (r=0,115, p=0,015).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα κίνητρα και οι προσωπικές επαγγελματικές συμπεριφορές επηρεάζουν σημαντικά τη συμμετοχή των νοσηλευτών στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής.

Λέξεις ευρετηρίου: Διά βίου μάθηση, Επαγγελματική ανάπτυξη, Κίνητρα, Νοσηλευτική, Συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής