Τελ. ενημέρωση:

   04-Apr-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(2), Μάρτιος-Απρίλιος 2017, 244-249

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημιουργία υποειδικότητας «Γαστρεντερολογία-Ογκολογία Πεπτικού» στην Ελλάδα

Ι.Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Παπαλόης, Κ. Βαγιανός, Ε. Μερίκας, Π. Χαιρακάκης, Δ. Νικολάκης, Β. Γκοβόσδης, Ε. Παπαβασιλείου
Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων των Ελλήνων γαστρεντερολόγων σχετικά με τη δημιουργία της υποειδικότητας γαστρεντερολόγου-ογκολόγου του πεπτικού, η καταγραφή του ακριβούς ρόλου του στη διάγνωση και στη συνολική θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς με κακόηθες νόσημα του πεπτικού, καθώς και η καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με τις μεθόδους και τον τρόπο εκπαίδευσης των γαστρεντερολόγων-ογκολόγων του πεπτικού.

ΥΛΙΚΟ-MΕΘΟΔΟΣ Καταγράφηκαν, ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν συστηματικά όλες οι προτάσεις και οι απόψεις των Ελλήνων γαστρεντερολόγων με βάση τις ατομικές τους απόψεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν σε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν ανώνυμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες γαστρεντερολόγοι αφιερώνουν μικρό μέρος της καθημερινής επιστημονικής τους ενασχόλησης με την Ογκολογία του πεπτικού συγκριτικά με άλλες χώρες. Η μεγίστη πλειονότητά τους θεωρεί ότι ο γαστρεντερολόγος πρέπει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής αντιμετώπισης του ασθενούς από την ογκολογική ομάδα. Η πλειονότητα επίσης θεωρεί ως αναγκαία τη δημιουργία της υποειδικότητας γαστρεντερολόγου-ογκολόγου του πεπτικού υπό ορισμένες προϋποθέσεις (κυρίως όσον αφορά στον τρόπο εκπαίδευσης και στην απονομή του τίτλου της υποειδικότητας), αν και διατυπώθηκαν και αντίθετες απόψεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η πλειονότητα των Ελλήνων γαστρεντερολόγων συμφωνεί με τη δημιουργία της υποειδικότητας γαστρεντερολόγου-ογκολόγου του πεπτικού. Ικανός αριθμός προτάσεων σχετικά με τις ποικίλες παραμέτρους, κυρίως εκπαιδευτικές, της υποειδικότητας διατυπώθηκαν, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν προσοχής τόσο από τις υγειονομικές αρχές της χώρας, όσο και από τις σχετικές επιστημονικές εταιρείες.

Λέξεις ευρετηρίου: Γαστρεντερολογία, Γαστρεντερολόγος-ογκολόγος, Εκπαίδευση, Ογκολογία, Ογκολογία πεπτικού.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής