Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 327-333

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ως προοπτική για το ελληνικό νοσοκομείο

Ι. Κουκουφιλίππου,1 Γ. Μπόμπος,1 Δ. Μπόγρη,2 Β. Βασιλακοπούλου,1 Α. Κοΐνης1,3
1Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας, Άργος
2Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αργολίδας (ΕΕΕΕΚ), Ναύπλιο
3Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σπάρτη

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας αποτελεί ζητούμενο για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες. Στην Ελλάδα, γίνονται δειλά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, μόλις την τελευταία δεκαετία. Μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης επιχειρείται προσέγγιση του ορισμού της ποιότητας στον χώρο της υγείας και της χρήσης του συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) ως μέσο για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων. Προτείνονται μέτρα και δείκτες μέτρησης ποιότητας που καλείται το νοσοκομείο να εφαρμόσει προκειμένου να κινηθεί στην κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης. Η οικονομική κρίση καθιστά επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και της παροχής καλύτερων υπηρεσιών, με ταυτόχρονη μείωση των δαπανών των νοσοκομείων. Η πολυνομία και η έλλειψη πολιτικής βούλησης έχουν καθυστερήσει την προσπάθεια. Η κατεύθυνση για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας είναι ένα μονοπάτι που έχουν διαβεί πολλοί. Ο δρόμος και τα απαιτούμενα μέσα είναι γνωστά και δεδομένα. Η υλοποίηση των στρατηγικών εξαρτάται από την πολιτική βούληση, τον τρόπο εφαρμογής και, τελικά, τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. Η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, και όχι η στείρα πιστοποίηση ορισμένων διαδικασιών, θα συνεισφέρει στην ανάγκη για καλύτερη υγεία στη χώρα και συνεπώς στην ευημερία των πολιτών.

Λέξεις ευρετηρίου: Δείκτες ποιότητας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), Κριτήρια ποιότητας, Πιστοποίηση, Ποιότητα υπηρεσιών υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής