Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 334-342

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επικύρωση της ελληνικής μετάφρασης του Codex (Cognitive Disorders Examination)
για την ανίχνευση της άνοιας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Χ. Αυγερινού,1 Κ. Κουφογιάννη,2 Ε. Σωλήνη-Κωστή,3 J. Belmin4
1Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου Μαγνησίας – Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, Αργαλαστή,
2Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών, Βόλος,
3Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, Αργαλαστή,
4Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Université Paris 6), Νοσοκομείο Charles Foix, Παρίσι, Γαλλία

ΣΚΟΠΟΣ Επικύρωση της ελληνικής μετάφρασης της δοκιμασίας Codex και διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της για την ανίχνευση της άνοιας στον ελληνικό πληθυσμό.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς με άνοια και άτομα που δεν έπασχαν από άνοια (με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV-TR), ηλικίας >60 ετών. Έγινε μετάφραση της δοκιμασίας Codex από τα Γαλλικά στα Ελληνικά και στη συνέχεια, αντίστροφα, από τα Ελληνικά στα Γαλλικά για τον έλεγχο της εγκυρότητας της μετάφρασης. Όλοι οι ασθενείς (με άνοια ή χωρίς) εξετάστηκαν με την ελληνική έκδοση του Codex και του Mini Mental State Examination (MMSE).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, εξετάστηκαν 44 άτομα (17 με άνοια και 27 χωρίς άνοια). Η διάμεση ηλικία ήταν τα 82 έτη (εύρος: 61–93) για τους ασθενείς με άνοια και τα 73 έτη (εύρος: 61–84) για τους ασθενείς χωρίς άνοια. Τα έτη εκπαίδευσης ήταν κατά μέσο όρο 9 (εύρος: 2–20) για τους ασθενείς με άνοια και 10,5 (εύρος: 3–16) για τους ασθενείς χωρίς άνοια. Η βαθμολογία στο MMSE ήταν κατά μέσο όρο 15,7 (εύρος: 7–27) για τους ασθενείς με άνοια και 28,3 (εύρος: 25–30) για την ομάδα ελέγχου. Η ευαισθησία της δοκιμασίας Codex για τη διάγνωση της άνοιας ήταν 94,1% και η ειδικότητά της ήταν 88,9%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η μετάφραση της δοκιμασίας Codex στα Ελληνικά έδωσε αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς τη διάγνωση της άνοιας. Για την επικύρωσή της ως διαγνωστικού οργάνου στον ελληνικό πληθυσμό απαιτείται μελέτη μεγαλύτερου δείγματος ασθενών.

Λέξεις ευρετηρίου: Άνοια, Γνωστική δυσλειτουργία, Codex (Cognitive Disorders Examination), Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής