Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 363-372

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέση μεταξύ μέσης μέγιστης ισοκινητικής ροπής και λειτουργικής απόδοσης,
12 μήνες μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος

Ι. Πουλής,1 Κ. Βάσσης,1 Ε. Καπρέλη,1 Τ. Χάδος,2 Σ. Χάδος,3 Α. Κανελλόπουλος1
1Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας, Λαμία,
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 3Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, Λαμία

ΣΚΟΠΟΣ Μέτρηση της συσχέτισης μεταξύ της μέσης μέγιστης ισοκινητικής ροπής των μυών του γόνατος και της λειτουργικής απόδοσης 12 μήνες μετά τη μονόπλευρη ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ).

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δεκαπέντε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μονόπλευρη ΟΑΓ συμμετείχαν στη μελέτη. Οι μέσες μέγιστες ισοκινητικές ροπές τετρακέφαλου και οπίσθιων μηριαίων αξιολογήθηκαν, χρησιμοποιώντας ισοκινητικό δυναμόμετρο στις γωνιακές ταχύτητες των 60°/s και 180°/s. Η λειτουργική απόδοση αξιολογήθηκε, εφαρμόζοντας το Stair-Climbing test (SCT), το Timed Up-and-Go test (TUG) και το 6-minute walk test (6MWT).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η μέση μέγιστη ροπή των μυών του γόνατος στις δύο γωνιακές ταχύτητες συσχετίστηκε με τα λειτουργικά αποτελέσματα απόδοσης των ασθενών. Η λειτουργική απόδοση ήταν στατιστικώς σημαντικά συσχετιζόμενη με τη μέση μέγιστη ροπή των εκτεινόντων μυών και στις δύο ισοκινητικές ταχύτητες. Το 6MWT συσχετίστηκε σημαντικά με τη μέση μέγιστη ροπή των καμπτήρων μυών και στις δύο γωνιακές ταχύτητες. Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της μέσης μέγιστης ροπής των δύο άκρων αφορούσε στους εκτείνοντες στη γωνιακή ταχύτητα των 180°/s. Σε αυτή την ταχύτητα, η μέση μέγιστη ροπή των εκτεινόντων μυών του χειρουργημένου σκέλους ήταν σημαντικά ασθενέστερη απ' ό,τι στο μη χειρουργημένο πόδι. Οι καμπτήρες του χειρουργημένου σκέλους, τόσο στις 60°/s όσο και στις 180°/s, δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μέση μέγιστη ροπή τους σε σχέση με το υγιές σκέλος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα της ροπής των εκτεινόντων μυών του γόνατος μπορεί να αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους κλινικούς κατά την αξιολόγηση και τον καθορισμό στόχων κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντικατάσταση γόνατος, Αποτελέσματα αξιολόγησης, Δύναμη, Λειτουργική απόδοση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής