Τελ. ενημέρωση:

   19-Jun-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(3), Μάιος-Ιούνιος 2017, 373-382

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνιο πόνο των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού

Σ.Π. Κοσμίδου, Σ.Α. Μπάτσιου, Ε.Θ. Δούδα, Π.Δ. Αντωνίου
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

ΣΚΟΠΟΣ Καταγραφή του επιπέδου έντασης του χρόνιου πόνου (ΧΠ) των ατόμων με κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) ως προς τους παράγοντες «επίπεδο άσκησης», «φύλο», «ηλικία», «χρονιότητα της κάκωσης και της επίδρασης που έχει ο πόνος στις καθημερινές τους δραστηριότητες».

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 147 άνδρες και γυναίκες με ΚΝΜ (57 αθλητές, 53 ασκούμενοι, 40 μη ασκούμενοι), οι οποίοι μετακινούνταν αποκλειστικά με αναπηρικό αμαξίδιο. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Chronic Pain Grade (CPG). Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης, της ταχυδρομικής αποστολής των ερωτηματολογίων και με ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το επίπεδο της έντασης του ΧΠ των συμμετεχόντων κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών, ανδρών και γυναικών, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες δεν ανέφερε καθόλου πόνο ή μόνο λίγο πόνο. Οι μη ασκούμενοι συμμετέχοντες ήταν άτομα με μέτρια έως υψηλή ένταση πόνου, με περιορισμό των δραστηριοτήτων τους σε μεγαλύτερο βαθμό απ' ό,τι οι συμμετέχοντες στις δύο άλλες ομάδες. Η ένταση πόνου των γυναικών οριακά δεν ήταν στατιστικά μεγαλύτερη από εκείνη των ανδρών (p=0,054). Η ηλικία [F(3,143)=0,281, p>0,05] και το επίπεδο της ΚΝΜ [(t=0,379, df=145, p>0,05] δεν επηρέασαν σημαντικά την ένταση του ΧΠ σε αντίθεση με τη χρονιότητά της [F(3,143)=2,790, p<0,05]. Τα άτομα τα οποία σχετικά πρόσφατα απέκτησαν την αναπηρία (0–6 έτη) εμφάνισαν πιο έντονο πόνο σε σχέση με τα άτομα που είχαν την κάκωση 7–10 έτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω αποτελέσματα δεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες στη μελέτη δεν εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα χρόνιου πόνου. Διαπιστώθηκε ότι η ενασχόληση με την άθληση και γενικά με την άσκηση είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας που παρεμποδίζει την εμφάνιση του χρόνιου πόνου στα άτομα με ΚΝΜ. Κρίνεται σκόπιμη η εκπόνηση και άλλων ερευνών προκειμένου να εντοπιστούν οι άλλες παράμετροι που επηρεάζουν αρνητικά την ένταση του χρόνιου πόνου στα άτομα με ΚΝΜ, με σκοπό την παρακίνησή τους να τις εντάξουν στη ζωή τους, με απώτερο στόχο τον μικρότερο δυνατό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους.

Λέξεις ευρετηρίου: Άθληση, Ανικανότητα, Άσκηση, Κάκωση νωτιαίου μυελού, Πόνος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής