Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 583-591

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η νοσηλευτική ενημέρωση ως παράγοντας διασφάλισης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας

Ν. Ρίκος,1,2 Α. Φιλαλήθης2
1Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
2Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

Η νοσηλευτική ενημέρωση αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στη νοσηλευτική κλινική πρακτική. Το περιεχόμενο της νοσηλευτικής ενημέρωσης είναι σύνθετο και πολυδιάστατο. Περικλείει την επικοινωνία μεταξύ των νοσηλευτών, μεταξύ των συνοδών, των ασθενών, των άλλων επαγγελματιών υγείας, ενώ διαθέτει τεχνικές και «εργαλεία» με στόχο την εξασφάλιση μιας συνεχούς, ολιστικής και ποιοτικά αναβαθμισμένης φροντίδας υγείας. Παράλληλα, οδηγεί στην ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και στην αύξηση της ασφάλειας της παρεχόμενης φροντίδας για τον ασθενή. Πρωταρχικός στόχος της νοσηλευτικής ενημέρωσης είναι η παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τη φροντίδα, τη θεραπεία και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, με έμφαση στην τρέχουσα κλινική του και όχι μόνο κατάσταση, και στις τυχόν πρόσφατες ή αναμενόμενες αλλαγές στην αγωγή που λαμβάνει. Οι πληροφορίες-δεδομένα και οι πρακτικές τις οποίες περιλαμβάνει η νοσηλευτική ενημέρωση θα πρέπει να είναι γενικές αλλά και αρκετά εστιασμένες, για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Επί πλέον, θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες και άλλων επιστημονικών κλάδων υγείας, όπως των ιατρών, ενώ η νοσηλευτική φροντίδα οφείλει να προσεγγίζει ολιστικά τόσο τον ασθενή (σωματικά, ψυχοκοινωνικά, πνευματικά), όσο και την οικογένειά του. Οι μη αποτελεσματικές νοσηλευτικές ενημερώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ένα πλήθος προβλημάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια του ασθενούς και την ποιότητα της προσφερόμενης νοσηλευτικής φροντίδας. Η παρούσα βιβλιογραφική διερεύνηση των μεθόδων και των τεχνικών που ακολουθούνται στις νοσηλευτικές ενημερώσεις επιχειρεί τη βαθύτερη κατανόηση της σημασίας και της συμβολής της νοσηλευτικής ενημέρωσης στην ασφάλεια και στην ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας, δίνοντας το έναυσμα για περισσότερες μελέτες στο εν λόγω πεδίο και ενεργοποιώντας τους νοσηλευτές προς την κατεύθυνση της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο υλοποιούνται οι νοσηλευτικές ενημερώσεις έως σήμερα. Σημειώνεται ότι το θέμα της νοσηλευτικής ενημέρωσης δεν έχει εμφανιστεί έως τώρα στην ελληνική βιβλιογραφία.

Λέξεις ευρετηρίου: Γραπτή ενημέρωση, Λογοδοσία, Νοσηλευτική ενημέρωση, Νοσηλευτική παράδοση, Προφορική ενημέρωση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής