Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 622-627

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ο παράγοντας Φ του Bayes Σύντομη αναφορά σε έναν εναλλακτικό τρόπο λήψης στατιστικών αποφάσεων

Δ. Πανάρετος, Δ. Παναγιωτάκος
Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται μια σύντομη αναφορά στην κλασική και στην μπεϋζιανή στατιστική μεθοδολογία. Μέσα από ισχυρά επιχειρήματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μπεϋζιανή μεθοδολογία συμβάλλει αποφασιστικά, καταλήγοντας επαγωγικά σε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης της ένδειξης που προέρχεται από τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης μελέτης –μέσω του υπολογισμού του παράγοντα Bayes– και επιτρέπει τον συνδυασμό της ένδειξης αυτής με την προϋπάρχουσα ένδειξη, μέσω της εφαρμογής του θεωρήματος του Bayes, για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Από την άλλη πλευρά, ο έλεγχος υποθέσεων δεν χρησιμοποιείται ορθά από τους περισσότερους ερευνητές για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε αντίθεση με την μπεϋζιανή μεθοδολογία, ο έλεγχος υποθέσεων αντιμετωπίζει την πιθανότητα ως σχετική συχνότητα των γεγονότων που περιγράφονται στη στατιστική υπόθεση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα μίας μόνο μελέτης. Παρ' όλα αυτά, προσφέρει σημαντική πληροφορία μακροπρόθεσμα έπειτα από την επανάληψη της ίδιας μελέτης. Συνεπώς, οι έλεγχοι υποθέσεων και η τιμή p δεν πρέπει να αγνοούνται αλλά να χρησιμοποιούνται ορθά ταυτόχρονα με τη θεωρία του Bayes για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Έλεγχος υποθέσεων, Ισχύς, Παράγοντας Bayes, Πιθανοφάνεια, Τιμή p.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής