Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 636-642

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στάσεις, γνώσεις και απόψεις των νοσηλευτών ψυχικής υγείας ως προς την εφαρμογή της τεκμηριωμένης πρακτικής

A.E. Πατελάρου,1 K. Kατσούλη,2 A. Στάμου,2 Β. Βιβιλάκη,3 E. Κούκια,4 Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα,5 E. Πατελάρου6
1Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Σύλλογος Νέων Ιατρών, Αθήνα,
3Τμήμα Μαιευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα,
4Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
5Τομέας Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,
6Florence Nightingale Faculty of Nursing and Midwifery, London, Ηνωμένο Βασίλειο

Παρά το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τεκμηριωμένη κλινική πρακτική (ΤΚΠ) η εφαρμογή της στην κλινική πράξη έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί δύσκολη διαδικασία. Η παρούσα ανασκόπηση είχε ως στόχο τη συστηματική μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις στάσεις και τη γνώση των νοσηλευτών που εργάζονται σε ψυχιατρικές δομές υγείας όσον αφορά στην ανάπτυξη της ΤΚΠ. Διενεργήθηκε μια συστηματική και διεξοδική αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Επιλέχθηκαν λέξεις ευρετηρίου MeSH από τη λίστα του USNLM Institutes of Health καθώς και λέξεις-κλειδιά ελεύθερου κειμένου. Τα τελικά άρθρα επιλέχθηκαν αρχικά με βάση τους τίτλους και την περίληψη των άρθρων και ακολούθως εφαρμόζοντας τα κριτήρια εισαγωγής των μελετών στην ανασκόπηση. Από την αναζήτηση προέκυψαν 92 δυνητικά σχετικά άρθρα, από τα οποία 6, τελικά, συμπεριλήφθηκαν στην αναζήτηση έπειτα από κριτική αποτίμηση που έγινε από δύο ανεξάρτητους κριτές. Τα αποτελέσματα των μελετών ενοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν σε μορφή κειμένου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρ' ότι οι ψυχιατρικοί νοσηλευτές είναι πλέον περισσότερο ενήμεροι και δεκτικοί όσον αφορά στην ιδέα της ΤΚΠ και στη σπουδαιότητα της εφαρμογής της στην καθημερινή κλινική πρακτική, οι δεξιότητές τους σχετικά με την ΤΚΠ –περιλαμβανομένης της πραγματοποίησης αναζήτησης και κριτικής αποτίμησης της βιβλιογραφίας– παραμένουν μετρίου έως χαμηλού επιπέδου. Σε γενικές γραμμές, οι νοσηλευτές θεωρούν την κλινική και την προσωπική τους εμπειρία ως την κύρια πηγή γνώσης και περισσότερο από το 1/3 αυτών θεωρούσαν τους εαυτούς τους ικανούς να διεξάγουν ανασκόπηση, κριτική αποτίμηση και εφαρμογή των ερευνητικών δεδομένων για την αλλαγή της κλινικής πρακτικής. Επιπρόσθετα, η παρούσα ανασκόπηση επιβεβαίωσε ότι οι αλληλεπιδράσεις νοσηλευτή-ασθενούς αποτελούν μια σημαντική πηγή γνώσης για την κλινική πράξη στις ψυχιατρικές νοσηλευτικές δομές. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποκαλύπτουν την αναγκαιότητα για μελλοντική έρευνα στη διερεύνηση της υιοθέτησης της ΤΚΠ από ψυχιατρικούς νοσηλευτές. Η μελλοντική έρευνα πρέπει να εστιάσει στους προβλεπτικούς παράγοντες της ΤΚΠ και στις αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας και ενίσχυσης της εφαρμογής της στην ψυχιατρική κλινική νοσηλευτική πρακτική.

Λέξεις ευρετηρίου: Εφαρμογή, Νοσηλευτές, Τεκμηριωμένη πρακτική, Ψυχιατρική νοσηλευτική, Ψυχική υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής