Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 656-662

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι προγραμματισμένες καισαρικές τομές ως αιτία γέννησης οριακά πρόωρων νεογνών,
με ηλικία κύησης 36–37 εβδομάδων

Α. Γαλανοπούλου,1 Δ. Νιάκας2
1Νεογνολογικό Τμήμα – Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Πάτρα
2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της σχέσης των προγραμματισμένων καισαρικών τομών (ΚΤ) και της «ιατρογενούς» προωρότητας σε οριακά πρόωρα νεογνά (ΟΠ), με ηλικία κύησης 36–37 εβδομάδων.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Από το αρχείο της μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ) δημόσιου τριτοβάθμιου νοσοκομείου καταγράφηκαν τα ποσοστά των ΚΤ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο 2005–2015, και τα χαρακτηριστικά των ΟΠ γεννηθέντων με ΚΤ και ηλικία κύησης 36–37 εβδομάδων υπολογισθείσας με τη μέθοδο Dubowitz, που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ κατά το χρονικό διάστημα 2013–2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ποσοστά των ΚΤ αυξήθηκαν από 37% το 2005 σε 60,3% το 2015. Τα ΟΠ που νοσηλεύτηκαν κατά τη μελετηθείσα τριετία αποτέλεσαν το 20,7% του συνόλου των εισαγωγών στη ΜΕΝΝ. Αιτία της ΚΤ αποτέλεσε σε ποσοστό 36,9% η προηγηθείσα ΚΤ, ενώ στο 57,9% η οριακή προωρότητα δεν ήταν γνωστή. Κύριο αίτιο εισαγωγής στη ΜΕΝΝ ήταν η αναπνευστική νοσηρότητα σε ποσοστό 34,4%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν στην αιτιολόγηση των ΚΤ αλλά και στον προσδιορισμό της ηλικίας κύησης, καθώς και να αναθεωρηθούν οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες πρακτικές για περιορισμό του φαινομένου της ιατρογενούς προωρότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιατρογενής προωρότητα, Κατευθυντήριες οδηγίες, Νοσηρότητα οριακά πρόωρων νεογνών, Οριακά πρόωρα νεογνά, Προγραμματισμένες καισαρικές τομές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής