Τελ. ενημέρωση:

   27-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 663-670

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προαγωγή της αναπαραγωγικής υγείας σε εφήβους
Εφαρμογή του μοντέλου πεποιθήσεων για την υγεία

Π. Βάσου,1,2 Γ. Λαβράνος2
1Κέντρο Προστασίας Μητρότητας και Παιδιού, Σχολιατρική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, Πάφος
2Τμήμα Επιστημών Υγείας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των εφήβων απέναντι στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), καθώς και των πεποιθήσεών τους όσον αφορά στη σεξουαλική/αναπαραγωγική τους υγεία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εκπονήθηκε μια συγχρονική μελέτη (cross-sectional). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου σύμφωνα με το μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία, προσαρμοσμένου για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Έλαβε χώρα διαδραστικό σεμινάριο σύμφωνα με τις ανάγκες των εφήβων και αξιολογήθηκε η παρέμβαση με το ίδιο εργαλείο. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 42 μαθητές από το αστικό σχολείο (σύνολο Γ΄ τάξης: 67 μαθητές) και 56 μαθητές από σχολείο μέσης εκπαίδευσης (σύνολο Γ΄ τάξης: 87 μαθητές) από αγροτική περιοχή της Ελλάδας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πριν από την παρέμβαση, η μέση αντίληψη ήταν 32,6 (τυπική απόκλιση, ΤΑ: 4) για τον HIV, 30,5 (ΤΑ: 2,9) για την ηπατίτιδα και 3,9 (ΤΑ: 4,2) για την εγκυμοσύνη και τα άλλα ΣΜΝ. Ωστόσο, μετά την παρέμβαση, οι μέσες αντιλήψεις είχαν αυξηθεί στο 44,1 (ΤΑ: 3,4), 37,7 (ΤΑ: 1,6) και 44,4 (ΤΑ: 3,4), αντίστοιχα. Επί πλέον, πριν από την παρέμβαση, το ελάχιστο επίπεδο αντίληψης που παρατηρήθηκε στο δείγμα ήταν 22, 24 και 35,5 για HIV, ηπατίτιδα και εγκυμοσύνη, αντίστοιχα, ενώ μετά την παρέμβαση τα ελάχιστα επίπεδα αυξήθηκαν στο 33, 33 και 32, αντίστοιχα. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στην αντίληψη για τον HIV (p<0,001) κατά 11,5 μονάδες, την ηπατίτιδα (p<0,001) κατά 6,5 μονάδες, την εγκυμοσύνη και τα άλλα ΣΜΝ (p<0,001) κατά 8,5 μονάδες. Το μέγεθος επίδρασης ήταν πολύ υψηλό και στις τρεις ομάδες αντίληψης (D=1,9, 1,69 και 1,36 για HIV, ηπατίτιδα και εγκυμοσύνη, αντίστοιχα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έγκυρη πληροφόρηση και η σεξουαλική αγωγή των εφήβων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή και στην πρόληψη ασθενειών, είναι σε θέση να επιβραδύνουν την πρόωρη έναρξη σεξουαλικών δραστηριοτήτων, γεγονός το οποίο συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη για τη σωματική και την ψυχική τους υγεία.

Λέξεις ευρετηρίου: Αναπαραγωγική υγεία, Έφηβοι και σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Μοντέλο πεποιθήσεων για την υγεία.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής