Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 671-681

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέση εμπιστοσύνης και αποδοτικότητας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας
στα χειρουργικά τμήματα ενός πανεπιστημιακού και ενός γενικού νοσοκομείου

Ε. Μελιδονιώτης,1 Β.Ε. Χατζέα,2 Μ. Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης,3 Δ. Σηφάκη-Πιστόλλα2
1Αναισθησιολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
2Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
3Τμήμα Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και της αποδοτικότητας μεταξύ των εργαζομένων των χειρουργικών τμημάτων (περιεγχειρητικές ομάδες) ενός πανεπιστημιακού και ενός γενικού νοσοκομείου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν οι ομάδες εργασίας των χειρουργικών και των αναισθησιολογικών τμημάτων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο «Βενιζέλειο-Πανάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η έγκυρη κλίμακα "TRUST", κατόπιν παροχής σχετικής άδειας, διγλωσσικής μετάφρασης και πολιτισμικής προσαρμογής. Η ανάλυση διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 21 (a=0,05).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ελληνική έκδοση του εργαλείου χαρακτηρίστηκε από υψηλά επίπεδα εσωτερικής-εξωτερικής αξιοπιστίας και ομοιογένειας (Cronbach's α=0,82). Σύμφωνα με τα ευρήματα, τόσο τα επίπεδα εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των ομάδων στα δύο νοσοκομεία όσο και τα επίπεδα αποδοτικότητας διαφέρουν σημαντικά (p=0,02 και p=0,04, αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα ανέδειξαν ότι η αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών μιας ομάδας επιδρά θετικά στην απόδοσή της (μέτρια θετική συσχέτιση: Spearman r=0,65, p<0,001 και Spearman r=0,55, p=0,02). Τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης και αποδοτικότητας καταγράφονταν απ' όλα τα μέλη απέναντι στην ομάδα των νοσηλευτών έναντι των υπολοίπων μελών της ομάδας και στα δύο νοσοκομεία χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (εμπιστοσύνη: mean=3,8 και 3,8, αντίστοιχα, αποδοτικότητα: mean=3,4 και 3,5, αντίστοιχα).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα μέτρια επίπεδα εμπιστοσύνης και αποδοτικότητας που παρατηρήθηκαν υποδεικνύουν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων βελτίωσης της διεπαγγελματικής συνεργασίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αποδοτικότητα, Διεπαγγελματική συνεργασία, Εμπιστοσύνη, Ομαδική εργασία, Περιεγχειρητική ομάδα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής