Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 682-689

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δείκτες ισχύος κάτω άκρων επαγγελματιών αθλητών ποδοσφαίρισης:
Επαναληπτική παρακολούθηση στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου

E. Σμπώκος,1,2 Χ. Μουρίκης,2 Α. Θεοδώρου,3 Μ. Λιναρδάκης1
1Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη,
2Εργομετρικό Εργαστήριο Αθλητών Ποδοσφαίρισης, ΟΣΦΠ, Πειραιάς,
3Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η αξιολόγηση των διαφορών της ισοκινητικής ομόκεντρης ισχύος της κάμψης και της έκτασης γονάτου σε αθλητές ποδοσφαίρισης, πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου (Απρίλιος) μεταξύ των ετών 2013 και 2014.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε 13 αθλητές διενεργήθηκε με ισοκινητικό δυναμόμετρο (IsoMed 2000-dynamometer chair) μέτρηση της κάμψης (hamstring, H) και της έκτασης (quadriceps, Q) μέγιστης ροπής (peak torque-ratio, PT) και συνολικού φορτίου (total work, TW) σε δύο ελεγχόμενες γωνιακές ταχύτητες (60º·s-1 και 180º·s-1), εκφραζόμενες σε kg σωματικού βάρους (Nm·kg-1) και ισχύ μέγιστης μυϊκής ροπής (Nm). Ακολούθησε ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων βασισμένη σε γενικευμένα γραμμικά μοντέλα για τον έλεγχο διαφορών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο τέλος της διάρκειας των περιόδων 2013 και 2014 βρέθηκε σημαντική αύξηση στον μέσο χρόνο αγωνιστικής συμμετοχής των αθλητών (+35%, p=0,001). Σημαντικά θετική συσχέτιση βρέθηκε το 2013 –κατά τη διάρκεια της περιόδου– μεταξύ των μετρήσεων των 60ºs-1 συνολικού φορτίου έκτασης (TWQ) και των 180ºs-1 TWQ με την ηλικία (p<0,05). Η PT το 2014 –πριν από τη λήξη της περιόδου– βρέθηκε χαμηλότερη στην 60ºs-1 έκταση σε Nm (-32,0, p=0,002) ή στην 60ºs-1 έκταση σε Nm·kg-1 (-0,40, p=0,002), για την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη τους (ratio, %) (-13,1, p<0,001) και στο συνολικό φορτίο κάμψης (TWH) (-93, p=0,043). Επίσης, το 2014 παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της 60os-1 μέγιστης ροπής έκτασης (PT-H) (Nm), της 60ºs-1 μέγιστης ροπής έκτασης (Nm·kg) και της 180ºs-1 μέγιστης ροπής κάμψης (PT-Q) (Nm) με τον χρόνο αγωνιστικής συμμετοχής (p<0,05). Η γωνιακή ταχύτητα των 180ºs-1 μέγιστης ροπής ήταν σημαντικά χαμηλότερη το 2014 στην κάμψη (H) (Nm) (-9,8, p=0,008), στον δείκτη τους (ratio, %) (-21,1, p<0.001) και στο συνολικό φορτίο κάμψης (TWH) (-144, p=0,045).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο περιορισμένος χρόνος ατομικής προπόνησης, εξ αιτίας του αυξημένου χρόνου αγωνιστικής συμμετοχής, καθώς και της προαιρετικής ισοκινητικής ομόκεντρης προπόνησης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που εφαρμόστηκε στο δεύτερο έτος μέτρησης, φαίνεται να επιδρά στη μέγιστη ροπή του γονάτου των αθλητών, στοιχείο που ενέχει κίνδυνο για σοβαρούς τραυματισμούς.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγωνιστική περίοδος, Αθλητές ποδοσφαίρισης, Γωνιακή ταχύτητα, Δύναμη ποδιών, Ισοκίνηση, Μέγιστη ομόκεντρη δύναμη.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής