Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 690-699

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επίδραση του φυτικού εκχυλίσματος Amphimas pterocarpoides
σε δύο συγκεντρώσεις στην οστική απώλεια του ωοθηκεκτομημένου επίμυος

Α. Πατσάκη,1 J. Tchoumtchoua,2,3 Χ. Πασαλή,1 Π. Λελόβας,1 Σ. Μητάκου,2 Ν. Παπαϊωάννου,1
J. Mbanya,5 D. Njamen,5 Μ. Χαλαμπαλάκη,2 Σ. Κουρκουλής,4 Ι. Δοντά1

1Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3Laboratory of Animal Physiology, Department of Animal Biology and Physiology, Faculty of Science, University of Yaounde I, Καμερούν
4Τμήμα Εμβιομηχανικής, Τομέας Μηχανικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
5Department of Internal Medicine and Specialties, Faculty of Medicine and Biomedical Sciences, University of Yaounde I, Καμερούν

ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής δράσης του φυτικού εκχυλίσματος Amphimas pterocarpoides (ΑP) στο πειραματικό πρότυπο του θήλεος ωοθηκεκτομημένου επίμυος.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκαν 55 θηλυκοί επίμυες Wistar (ηλικίας 10 μηνών). Διενεργήθηκε ωοθηκεκτομή στους 44 επίμυες, ενώ οι υπόλοιποι 11 υποβλήθηκαν σε εικονική επέμβαση (control group). Οι ωοθηκεκτομημένοι επίμυες διαιρέθηκαν σε τρεις ομάδες: την ομάδα ωοθηκεκτομής (OVX group, n=13), την ομάδα ωοθηκεκτομής που έλαβε το φυτικό εκχύλισμα σε συγκέντρωση 50 mg/kg (ALow group, n=15) και την ομάδα ωοθηκεκτομής που έλαβε το φυτικό εκχύλισμα σε συγκέντρωση 150 mg/kg (AHigh group, n=16). Σε όλα τα ζώα, ο προσδιορισμός της oστικής τους πυκνότητας πραγματοποιήθηκε με απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης ακτίνων Χ (DEXA) πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, στους 3 και στους 6 μήνες. Μετά το πέρας των 6 μηνών, οι επίμυες ευθανατώθηκαν και τα μηριαία οστά συλλέχθηκαν για τη διενέργεια μετρήσεων μηχανικής αντοχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στις μετρήσεις DEXA, 3 μήνες μετά την ωοθηκεκτομή, η ποσοστιαία μεταβολή της οστικής πυκνότητας στην εγγύς μετάφυση της κνήμης ανερχόταν στο 6,254% για την ομάδα ελέγχου, στο -21,822% για την ομάδα OVX, στο -14,512% για την ομάδα ΑLow και στο -8,144% για την ομάδα AHigh, με σημαντικές διαφορές μεταξύ της αρχικής μέτρησης σε όλες τις ομάδες εκτός από την ομάδα ελέγχου (p<0,001). Η ευεργετική επίδραση συνεχίστηκε και στους 6 μήνες, όπου οι ποσοστιαίες μεταβολές της οστικής πυκνότητας των ομάδων ήταν: Ελέγχου 8,108%, OVX -32,134%, ALow -23,985%, AHigh -8,144%, με σημαντικές διαφορές μεταξύ αρχικής μέτρησης σε όλες τις ομάδες εκτός από την ομάδα ελέγχου (p<0,001). Η δοκιμασία κάμψης τριών σημείων αποκάλυψε ότι η μέγιστη φόρτιση (Fmax) που απαιτήθηκε για την πρόκληση κατάγματος για την ομάδα ALow ήταν σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με την ομάδα OVX (112,69 N έναντι 96,9 N, p<0,001). Επιπρόσθετα, η τάση θραύσης (Stress) της ομάδας OVX ήταν σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με την ομάδα ALow (158,48 MPa έναντι 180,5 MPa, p=0,011).Τα αποτελέσματα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν και για την ομάδα AHigh και στις δύο παραμέτρους, αν και οι τιμές παρέμειναν υψηλότερες από την ομάδα OVX.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει ότι το φυτικό εκχύλισμα Amphimas perocarpoides είναι ικανό να αποτρέψει την ταχεία αποδόμηση και συμβάλλει στη διατήρηση τόσο της ποσότητας όσο και της ποιότητας του οστού, καθοριστικούς παράγοντες για την αποφυγή πρόκλησης κατάγματος.

Λέξεις ευρετηρίου: Εμβιομηχανικές ιδιότητες, Οστεοπόρωση, Οστική πυκνότητα, Φυτοοιστρογόνα, Ωοθηκεκτομή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής