Τελ. ενημέρωση:

   29-Sep-2017
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 34(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017, 700-704

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γνώσεις φοιτητών Ιατρικής σχετικά με τους κανόνες ηθικής/δεοντολογίας των δημοσιεύσεων

Ε.Ζ. Λαζαρίδου,1 Μ. Περεντέ-Μεμέτ,1 Μ.Ε. Ζάχου,1 Α. Μαυροφόρου,2 Μ.Κ. Λαζαρίδης1
1Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη,
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

ΣΚΟΠΟΣ Στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για τις παραβάσεις των κανόνων και της δεοντολογίας στις επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι οποίες αποτελούν «ασθένεια» της σύγχρονης επιστήμης. Παρ' όλο που η πρόθεση εξαπάτησης συνιστά την κύρια αιτία των παραβάσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες εμπλέκονται συγγραφείς δίχως εμπειρία, είναι δυνατόν να διαδραματίζουν ρόλο η περιορισμένη γνώση ή και η άγνοια. Η τελευταία άποψη διερευνήθηκε σε ομάδα φοιτητών.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για τη διερεύνηση του επιπέδου γνώσης σχετικά με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας στις ιατρικές δημοσιεύσεις εκπονήθηκε μια δημοσκοπική έρευνα σε προπτυχιακούς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής (n=136) και δόθηκε ένα κλειστό ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από 9 ερωτήσεις σχετικές με την άποψη των φοιτητών για τους ισχύοντες κανόνες στις ιατρικές δημοσιεύσεις. Ένα βαθμολογικό σύστημα βασίστηκε στις απαντήσεις για την αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών (ελάχιστος βαθμός 5 – μέγιστος βαθμός 25).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η βαθμολογία των απαντήσεων ήταν 16,9±2,2 (μέση±σταθερή απόκλιση [SD]) και διαπιστώθηκε περιορισμένη γνώση, ειδικά στις «περιττές» δημοσιεύσεις. Μεταξύ των φοιτητών, ποσοστό μόνο 16% είχαν προηγούμενη εμπειρία δημοσιεύσεων και μόνο 18,5% είχαν διδαχθεί προηγουμένως σχετικά θέματα. Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη βαθμολογία μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή εκείνων που είχαν δημοσιεύσεις με εκείνους οι οποίοι δεν είχαν δημοσιεύσεις. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική αύξηση στη βαθμολογία εκείνων που είχαν διδαχθεί προηγουμένως σχετικά θέματα έναντι εκείνων οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί (p=0,01).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η γνώση των φοιτητών όσον αφορά στη δεοντολογία των ιατρικών δημοσιεύσεων ήταν σχετικά ικανοποιητική, ενώ περιορισμένη γνώση διαπιστώθηκε σε ειδικά θέματα. Συνιστάται κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε η δεοντολογία και οι κανόνες των ιατρικών δημοσιεύσεων να τύχουν της δέουσας εκτίμησης.

Λέξεις ευρετηρίου: Δεοντολογία δημοσιεύσεων, Δημοσκοπική έρευνα, Διαφωνίες για τη συγγραφική ιδιότητα, Διπλή δημοσίευση, Λογοκλοπή.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής