Τελ. ενημέρωση:

   23-Jan-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018, 50-56

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Διερεύνηση του ρόλου της αυτοφαγίας στον καρκίνο
Κυτταρική προστασία ή κυτταροτοξικότητα;

Μ. Μαργαρίτη,1 Μ. Γουλιελμάκη,1 Α. Κυριακόπουλος,2 Ι. Χριστοδούλου,1 Β. Ζουμπουρλής1
1Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα
2Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Nasco AD, Πειραιάς

Η αυτοφαγία αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία που εξασφαλίζει την επιβίωση των φυσιολογικών κυττάρων σε συνθήκες stress μέσω της ανακύκλωσης ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών και οργανιδίων. Παρ' όλο που ο ρόλος της αυτοφαγίας στα φυσιολογικά κύτταρα είναι σχεδόν ξεκάθαρος, στα καρκινικά κύτταρα έχει βρεθεί ότι μπορεί είτε να αναστέλλει, είτε να ενισχύει την καρκινογένεση. Η επιδιόρθωση του DNA και η αυτοφαγία οι οποίες παρατηρήθηκαν σε καρκινικά κύτταρα, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά, αναγνωρίστηκαν ως οι σημαντικότεροι παράγοντες των προγραμμάτων φαρμάκου-απόκρισης, οι οποίοι επηρεάζουν την έκβαση των αντικαρκινικών θεραπειών. Η ακριβής σχέση μεταξύ της επιδιόρθωσης του DNA και της αυτοφαγίας παραμένει ασαφής. Στην παρούσα ανασκόπηση θα συζητηθεί ο ρόλος της αυτοφαγίας στον καρκίνο καθώς και η σχέση μεταξύ των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA και της αυτοφαγίας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αντικαρκινική θεραπεία, Αυτοφαγία, Βλάβη DNA, Επιδιόρθωση DNA, Ογκογένεση.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής