Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 364-371

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη της ποιότητας ζωής διαβητικών και μη ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

Σ. Φαλακίδου,1 Θ. Καυκιά,2 Μ. Κουράκος,3 Ι. Ρουντένκο,4 Σ. Σπαΐα,1 Α. Δημητριάδου,2 Ε. Μηνασίδου2
1Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
2Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα, Θεσσαλονίκη
3Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα
4Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Κλινική Euromedica «Κυανούς Σταυρός», Θεσσαλονίκη

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση και η συγκριτική παρουσίαση του επιπέδου ποιότητας ζωής (ΠΖ) ανάμεσα σε δύο ομάδες αιμοκαθαιρόμενων ασθενών, με και χωρίς σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ). Απώτερος στόχος ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την ΠΖ και ο σχεδιασμός στρατηγικών για την ενίσχυσή της.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μια αναλυτική μελέτη παρατήρησης χρονικής στιγμής με δείγμα ευκολίας 80 αιμοκαθαιρόμενων ασθενών μιας μονάδας τεχνητού νεφρού δημόσιου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αυτο-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο δημογραφικών και κλινικών στοιχείων ασθενούς. Επίσης, το δεύτερο μέρος του εργαλείου έρευνας αποτέλεσε η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής στη νεφρική νόσο (Kidney Disease Quality Of Life-Short Form, KDQOL-SF™) με ερωτήσεις για τη σωματική και την κοινωνική λειτουργικότητα, τον σωματικό και τον συναισθηματικό ρόλο, τον σωματικό πόνο, τη γενική και την ψυχική υγεία, καθώς και τη ζωτικότητα των ασθενών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκε ότι η γενική και η ψυχική υγεία των ασθενών χωρίς ΣΔ ήταν υψηλότερες απ' ό,τι των ασθενών με ΣΔ. Επίσης, η γνωστική και η σεξουαλική λειτουργία των ατόμων χωρίς ΣΔ ήταν καλύτερες απ' ό,τι των ατόμων με ΣΔ. Τέλος, οι άνδρες και οι νεαρότεροι ασθενείς είχαν υψηλότερο επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς που δεν πάσχουν από ΣΔ φαίνεται ότι απολαμβάνουν καλύτερη υγεία και υψηλότερο επίπεδο εργασίας, αλλά και καλύτερες επιδόσεις σε σημαντικές ψυχικές διεργασίες, όπως είναι οι γνωστικές λειτουργίες. Καλύτερη υγεία απολαμβάνουν επίσης οι άνδρες έναντι των γυναικών και οι νεότεροι έναντι των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας. Η αξιολόγηση της ΠΖ των χρόνιων ασθενών συνδράμει στον σχεδιασμό παρεμβάσεων από την πολυδύναμη ομάδα υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιμοκάθαρση, Ποιότητα ζωής, Σακχαρώδης διαβήτης, Χρόνια νεφρική νόσος.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής