Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 372-381

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της εργασιακής απόδοσης του προσωπικού σε νοσοκομειακό περιβάλλον εργασίας
Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις και παράγοντες

Α. Πετράκος,1 B. Γκιόκα,2 M. Σαρρής,3 A. Γούλα,3 I. Νικολαδός,3 K. Σπέης3
1Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
3Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της εργασιακής κόπωσης-εξουθένωσης του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε νοσοκομειακό περιβάλλον και ο προσδιορισμός τυχόν διαφοροποιήσεων μεταξύ των βασικών κλάδων και ειδικοτήτων, του ιατρικού και του νοσηλευτικού δυναμικού, του προσωπικού των παραϊατρικών επαγγελμάτων, καθώς και του προσωπικού της διοικητικής υπηρεσίας. ΥΛΙΚΟ

ΜΕΘΟΔΟΣ Η συλλογή δεδομένων έλαβε χώρα το 2016 με τη διακίνηση ερωτηματολογίου στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», ενώ το μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 545 εργαζόμενους, από τους οποίους 149 ήταν ιατροί, 217 νοσηλευτές, 134 διοικητικοί και 45 εργαζόμενοι παραϊατρικών επαγγελμάτων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο μέτρησης της εργασιακής κόπωσης-εξουθένωσης ερωτηματολόγιο (the Maslach Burnout Inventory) που διερευνά τρεις διαστάσεις της εργασιακής εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση-κυνισμός, έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης). Ο δείκτης alpha στις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης κυμάνθηκε από 0,662–0,872 (συναισθηματική εξάντληση: 0,872, αποπροσωποποίηση-κυνισμός: 0,662, έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης: 0,811).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο σύνολο του δείγματος η συναισθηματική εξάντληση σημειώθηκε με τη μέση τιμή 3,08, η αποπροσωποποίηση-κυνισμός με την τιμή 3,99 και η έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης με την τιμή 2,58. Στις επί μέρους μετρήσεις ανά ειδικότητα σημειώθηκαν οι εξής βαθμολογήσεις: Η συναισθηματική εξάντληση σημειώθηκε για τους ιατρούς με τη μέση τιμή 3,13, για τους νοσηλευτές με 2,91, για το προσωπικό των παραϊατρικών ειδικοτήτων με 3,22 και για το διοικητικό προσωπικό με 3,07. Στη διάσταση της αποπροσωποποίησης και του κυνισμού σημειώθηκε για τους ιατρούς η μέση τιμή 3,91, για τους νοσηλευτές 3,86, για το προσωπικό παραϊατρικών ειδικοτήτων 4,15 και για τους διοικητικούς 4,04. Στην έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης, οι ιατροί σημείωσαν αριθμητικό μέσο 2,52, οι νοσηλευτές 2,53, το προσωπικό παραϊατρικών ειδικοτήτων 2,64, και το προσωπικό της διοικητικής υπηρεσίας επίσης 2,64.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η συναισθηματική εξάντληση του ανθρώπινου δυναμικού σημειώθηκε σε αρκετό βαθμό, αλλά φάνηκε να μη μετακυλίεται στην αποπροσωποποίηση και στον κυνισμό ούτε επίσης στην έλλειψη προσωπικής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, η ανησυχητική μέση τιμή των νοσηλευτών σε συνδυασμό με την αρκετή συναισθηματική εξάντληση των ιατρών υπαγορεύουν την ανάγκη διαχείρισης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Λέξεις ευρετηρίου: Ανθρώπινο δυναμικό, Εξουθένωση, Εργασιακή απόδοση, Νοσοκομείο.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής