Τελ. ενημέρωση:

   03-Jun-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(3), Μάιος-Ιούνιος 2018, 405-411

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη του τρόπου διαχείρισης των περιστατικών γυναικών με παθήσεις αιδοίου
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε μια αστική περιοχή στην Αγγλία

P. Kandanearachchi, B. Sahu, Α. Αντωνάκου, Δ. Παπουτσής
Department of Obstetrics and Gynecology, Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust, Shrewsbury, Ηνωμένο Βασίλειο

ΣΚΟΠΟΣ Η μελέτη της συχνότητας των παθήσεων του αιδοίου, των σχετικών παρακλινικών εξετάσεων και του τρόπου διαχείρισης αυτών των περιστατικών στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Επίσης, η ανίχνευση τυχόν αναγκών εκπαίδευσης των γενικών ιατρών στις παθήσεις αιδοίου.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μελέτη η οποία διενεργήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, αποτελούμενου από 13 ερωτήσεις, το οποίο δόθηκε σε γενικούς ιατρούς κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής ημερίδας τους στην περιοχή Shropshire West Midlands

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έγινε συλλογή 107 ερωτηματολογίων από ένα σύνολο 120 ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν (ανταπόκριση: 89,1%). Το 67,3% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι εξέταζαν >5 ασθενείς τον μήνα με παθήσεις αιδοίου, και ότι μόνο το 24,6% εξέταζε >5 ασθενείς τον μήνα με υποτροπιάζοντα συμπτώματα παθήσεων του αιδοίου. Το κυρίαρχο σύμπτωμα μεταξύ των γυναικών ήταν κνησμός αιδοίου (77,5%), με το 94,5% των γενικών ιατρών να θεωρεί ότι ο σκληρυντικός λειχήνας αποτελεί τη συχνότερη διάγνωση. Στην περίπτωση υποτροπιάζοντος κνησμού αιδοίου, η ασθενής παραπεμπόταν σε γυναικολόγο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (86%). Αντίθετα, σε περίπτωση αιδοιοδυνίας μόνο μικρός αριθμός γενικών ιατρών παρέπεμπε την ασθενή σε γυναικολόγο (8,4%) ή σε δερματολόγο (17,3%). Μόνο το 41,1% των γενικών ιατρών έλαβε κάποιας μορφής εκπαίδευση στις παθήσεις αιδοίου, με το σύνολο των γενικών ιατρών (100%) να συμφωνεί ότι κάποιο επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διάγνωση και στη θεραπεία των παθήσεων αιδοίου θα επέφερε όφελος στη φροντίδα των ασθενών τους.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι υπάρχει ολοένα αυξανόμενος αριθμός γυναικών με παθήσεις αιδοίου, οι οποίες προσέρχονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Επίσης, φάνηκε ότι υπάρχει ποικιλομορφία τρόπων προσέγγισης ως προς τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων αιδοίου από τους γενικούς ιατρούς. Όλοι οι γενικοί ιατροί συμφώνησαν ότι υπάρχει ανάγκη για επίσημη εκπαίδευση στις παθήσεις αιδοίου στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αιδοιοδυνία, Κνησμός αιδοίου, Παθήσεις αιδοίου, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής