Τελ. ενημέρωση:

   10-Oct-2018
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 35(5), Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2018, 633-641

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η επαγγελματική εξουθένωση νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού
και διερεύνηση της τάσης μεταπήδησης των νοσηλευτών σε διοικητικές θέσεις

Μ. Γρηγοροπούλου,1 Α. Πατσάκη,2 Β. Κατσάρη,3 Π. Σαράφης,1 Π. Μπαμίδης,1 Α. Βαρακλιώτη,1 Φ. Δομάγερ1
1Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
2Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ», Αθήνα
3Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης του νοσηλευτικού και του διοικητικού προσωπικού δύο νοσοκομείων (πρωτεύουσας και περιφέρειας), η πιθανή συσχέτιση του συνδρόμου με δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες, καθώς και η επίδρασή του στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε η πρόθεση των νοσηλευτών να παραμείνουν ή να αλλάξουν χώρο εργασίας, καταλαμβάνοντας κάποια διοικητική θέση.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα του πληθυσμού της μελέτης αποτέλεσαν 292 εργαζόμενοι της νοσηλευτικής και της διοικητικής υπηρεσίας δύο νοσοκομείων (πρωτεύουσας και περιφέρειας). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο καταγραφής της επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (MBI), το ερωτηματολόγιο επισκόπησης υγείας SF-36 και δύο ερωτήσεις που κατασκευάστηκαν από τους ερευνητές. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 19.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το δείγμα αισθανόταν υψηλή επαγγελματική εξουθένωση, σε ποσοστό 26,4% βάσει της διάστασης «συναισθηματική εξάντληση», 42,5% βάσει της διάστασης «προσωπικά επιτεύγματα» και 34,9% βάσει της διάστασης «αποπροσωποποίηση». Από τις αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι η συναισθηματική εξάντληση είχε επίδραση σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής (όλα τα p≤0,001). Η διάσταση «αποπροσωποποίηση» είχε επίδραση στη σωματική λειτουργικότητα (p=0,011) και στον συναισθηματικό ρόλο (p<0,001). Η διάσταση «προσωπικά επιτεύγματα» επηρέασε την κλίμακα της ζωτικότητας (p=0,010). Δεν διαπιστώθηκε σαφής πρόθεση μετάβασης των νοσηλευτών σε διοικητικές θέσεις. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Υπήρξε σημαντικό ποσοστό επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό και στο διοικητικό προσωπικό των δύο νοσοκομείων (πρωτεύουσας και περιφέρειας). Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την καλύτερη κατανόηση του συνδρόμου, καθώς και των τρόπων πρόληψης αυτού στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Δημογραφικά χαρακτηριστικά, Επαγγελματική εξουθένωση, Νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, Ποιότητα ζωής, Πρόθεση αλλαγής εργασίας.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής