Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 107-113

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αντηλιακή προστασία
Πιλοτικό πρόγραμμα σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου

Μ. Σαρίδη, Κ. Σουλιώτης
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος

ΣΚΟΠΟΣ H παροχή επικαιροποιημένων γνώσεων σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία, έτσι ώστε να υιοθετηθεί η βέλτιστη συμπεριφορά υγείας σ' ό,τι αφορά στην αντηλιακή προστασία.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σχεδιάστηκε ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φοιτούσαν σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία του Δήμου Αμαρουσίου. Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων, αλλά και η αξιολόγηση του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε μέσω ανώνυμου σταθμισμένου ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν διενεργήθηκε με περιγραφική στατιστική και με διασταυρωμένη πινακοποίηση (crosstabs), εφαρμόζοντας το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 22.0.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 146 γονείς και εκπαιδευτικοί πριν από την έναρξη του προγράμματος και 117 μετά. Η πλειοψηφία του δείγματος (95,2%, p= 0,557) ανέφερε ότι γνώριζε τι είναι το κακόηθες μελάνωμα, το 21% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι το παιδί τους είχε 5–10 σπίλους στο σώμα του, ενώ μόνο το 23,2% είχε επισκεφθεί ιατρό για τον έλεγχο αυτών των σπίλων. Tο 87,9% του δείγματος ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε πάντα αντηλιακό, αλλά μόνο το 49,6% χρησιμοποιούσε αντηλιακό με δείκτη προστασίας >40. Μετά την παρέμβαση αυξήθηκε το ποσοστό των γονέων που δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν αντηλιακό με τον σωστό δείκτη προστασίας (50% έναντι 78,4%). Σημαντική βελτίωση παρουσίασε η επίπτωση ηλιακού εγκαύματος μετά τη μελέτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η συνεχιζόμενη και συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης για την αντηλιακή προστασία σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της οικογένειας και της κοινωνίας, θα μπορέσει να δώσει σημαντικότερα αποτελέσματα και μέσω της υιοθέτησης υγιών συμπεριφορών να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης βλαβών και να επιφέρει το βέλτιστο επίπεδο υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Αγωγή υγείας, Αντηλιακή προστασία, Αντηλιακό, Δερματικός καρκίνος, Μελάνωμα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής