Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 47-55

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Βιολογικοί δείκτες για την εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης
Εφαρμογές και μέθοδοι

Α. Νιφόρου,1 Α. Νάσκα,1,2 Φ. Ορφανός,1,2 Ε. Βαλάνου,1 Ε. Πέππα,1 Α. Τριχοπούλου1,2
1Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας, Αθήνα
2Συνεργαζόμενο Κέντρο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη Διατροφή και την Υγεία, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η εκτίμηση της διατροφικής πρόσληψης του πληθυσμού είναι σημαντική για την αξιολόγηση συσχετίσεων διατροφής και υγείας και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων σε ατομικό επίπεδο και στην κοινότητα. Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των διατροφικών δεδομένων περιλαμβάνονται οι ανακλήσεις πρόσληψης 24ώρου, τα ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και τα διατροφικά ημερολόγια. Ωστόσο, πηγές σφαλμάτων μπορεί να επηρεάσουν τη σχετική εγκυρότητα των μεθόδων καταγραφής διατροφικών δεδομένων. Η μέτρηση των επιπέδων δεικτών σε βιολογικά δείγματα συστήνεται ως αντικειμενικός δείκτης καταγραφής και παρακολούθησης της πρόσληψης, καθώς και ως μέθοδος αναφοράς για τον έλεγχο της σχετικής εγκυρότητας των διατροφικών ερωτηματολογίων (βιοδείκτες πρόσληψης, biomarkers of intake). Η πλειοψηφία των έγκυρων και αξιόπιστων δεικτών μετράται σε δείγματα αίματος και ούρων 24ώρου. Η λήψη και η διαχείριση των δειγμάτων αίματος γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ η συλλογή ούρων 24ώρου πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από τους συμμετέχοντες. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι διατροφικοί βιοδείκτες, καθώς και τα στάδια προετοιμασίας και συλλογής δείγματος ούρων 24ώρου για τη μέτρηση των δεικτών σε επιδημιολογικές μελέτες. Η πλήρης και ορθή συλλογή των βιολογικών δειγμάτων συμβάλλει στην αξιόπιστη μέτρηση των δεικτών και στο πλαίσιο αυτό σαφείς οδηγίες που θα επιτρέψουν την ορθότερη εφαρμογή του πρωτοκόλλου από τους συμμετέχοντες είναι απαραίτητες.

Λέξεις ευρετηρίου: Βιοδείκτες, Διατροφή, Επιδημιολογία, Ούρα 24ώρου.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής