Τελ. ενημέρωση:

   21-Jan-2019
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 36(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019, 81-87

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχέση κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και κινήτρων με τη σωματική δραστηριότητα νέων ενηλίκων Αθηναίων

Ζ. Δημητριάδης, Ε. Αλεξανδρίδης, Χ. Φράγκου, Δ. Τσιμπινουδάκης, Γ. Πέττα
Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων και των κινήτρων που συσχετίζονται με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σε νεαρούς ενήλικες Αθηναίους.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 117 νέοι, κάτοικοι της Αθήνας, ηλικίας 18–35 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα γενικό ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών και της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, την κλίμακα αξιολόγησης ολοκλήρωσης σωματικών δραστηριοτήτων (ASCUPA), τη βραχεία κλίμακα κινήτρων σωματικής δραστηριότητας (SSPAM) και το ερωτηματολόγιο Baecke για τη συνήθη σωματική δραστηριότητα (BQHPA).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο τύπος ασφάλειας, ο τύπος εργασίας και η γνώμη για τις εγκαταστάσεις στην Αθήνα βρέθηκαν ως παράγοντες που συσχετίζονται (p<0,05) και μπορούν να προβλέψουν το επίπεδο της σωματικής τους δραστηριότητας (R=0,54, R2=0,29, adjusted R2=0,27, p<0,001). Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης ήταν το συχνότερα αναφερόμενο κίνητρο για σωματική δραστηριότητα. Η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και οι οικονομικοί/επαγγελματικοί λόγοι ήταν τα κίνητρα που συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας (p<0,05), ενώ όλοι τους παρέμειναν ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης στο μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης (R=0,45, R2=0,21, adjusted R2=0,18, p<0,001).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο τύπος ασφάλειας, ο τύπος εργασίας, η γνώμη για το εάν οι εγκαταστάσεις της Αθήνας ευνοούν τη σωματική δραστηριότητα και κίνητρα για σωματική δραστηριότητα, όπως η εμφάνιση, η διασκέδαση, η προσωπική βελτίωση και επαγγελματικοί/οικονομικοί λόγοι, μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας σε νεαρούς ενήλικες, κατοίκους της Αθήνας. Η κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων και των κινήτρων που σχετίζονται με το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας μπορεί να οδηγήσει στον σχεδιασμό κατάλληλων στρατηγικών τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε ατομικό επίπεδο για τη βελτίωση του επιπέδου της σωματικής δραστηριότητας και της υγείας, με τελικό αποτέλεσμα πιθανή μείωση των σχετιζόμενων δαπανών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθήνα, Κίνητρα, Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, Σωματική δραστηριότητα.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής