Τελ. ενημέρωση:

   15-Jan-2020
 

Αρχ Ελλ Ιατρ, 37(1), Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020, 34-41

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαπολιτισμική προσαρμογή και ψυχομετρικές ιδιότητες
του ερωτηματολογίου Sensory Profile (αισθητηριακό προφίλ) στην ελληνική γλώσσα

Α. Κατσιάνα,1 Ν. Στριμπάκος,2 Ε. Καπρέλη,2 Ο. Κολοκοτρώνη,3 Π. Κόκκαρης,4 E. Αλεξάνδρου5
1Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα,
2Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία,
3Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ιατρική Σχολή, Λευκωσία, Κύπρος,
4Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Λάρισας, Λάρισα,
5Εταιρεία Ειδικής Αγωγής «Προσέγγιση», Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Η διαπολιτισμική προσαρμογή και η αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων του ερωτηματολογίου Sensory Profile (SP) caregiver (αισθητηριακό προφίλ) στην ελληνική γλώσσα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο SP caregiver μεταφράστηκε, προσαρμόστηκε πολιτιστικά και ελέγχθηκε πιλοτικά σε ομάδα συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες. Το SP μεταφράστηκε στα Ελληνικά από δύο δίγλωσσους μεταφραστές, σε δύο ξεχωριστές ατομικές μεταφράσεις (Μ1 και Μ2), οι οποίοι συζήτησαν και συνέταξαν τα αποτελέσματα των δύο διαφορετικών μεταφράσεων και κατέληξαν σε μια κοινή έκδοση του ερωτηματολογίου (Μ12). Ένα τρίτο δίγλωσσο άτομο μετέφρασε την κοινή ελληνική έκδοση στην αγγλική γλώσσα και κατέληξαν σε μια ημιτελική έκδοση. Η ημιτελική έκδοση του ερωτηματολογίου εξετάστηκε πιλοτικά σε 30 μητέρες παιδιών ηλικίας 3–10 ετών (20 παιδιών με τυπική ανάπτυξη και 10 παιδιών μη τυπικής ανάπτυξης). Για τη μελέτη αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου, 66 γονείς (κυρίως μητέρες με διαφορετικό εκπαιδευτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) παιδιών ηλικίας 3–10 ετών (38 τυπικής και 28 μη τυπικής ανάπτυξης) συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές, με διαφορά 7–14 ημερών μεταξύ τους. Για τη δομική εγκυρότητα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γνωστής ομάδας (known-group comparison), εξετάζοντας τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων (τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης) σε όλες τις παραμέτρους (τομείς [sections], παράγοντες [factors] και τεταρτημόρια [quandrants]) του SP. To δείγμα μη τυπικής ανάπτυξης αποτελούσαν παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και σύνδρομο Down.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η αξιοπιστία ήταν πολύ υψηλή για τις βαθμολογίες των τεταρτημορίων (ICC=0,91–0,95), των παραγόντων (ICC=0,78–0,94) και των τομέων (α=0,75–0,88) του ερωτηματολογίου. Η εσωτερική συνοχή ήταν επίσης πολύ υψηλή για τα τεταρτημόρια (α=0,86–0,92) και για όλους τους παράγοντες (α=0,80–0,91) εκτός από δύο, ενώ επίσης ήταν αρκετά καλή για τις βαθμολογίες των τομέων (α=0,75–0,88). Οι διαφορές μεταξύ παιδιών τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης ήταν στατιστικά σημαντικές σε όλες σχεδόν τις ενότητες, τους παράγοντες και τα τεταρτημόρια (p<0,05), γεγονός που κατέδειξε τη δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το SP caregiver στην ελληνική γλώσσα βρέθηκε να είναι αποδεκτό, κατανοητό, έγκυρο και αξιόπιστο για χρήση από Έλληνες γονείς και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαπολιτισμική κλινική πρακτική και έρευνα. Η παρούσα μελέτη υποστήριξε τη χρήση των βαθμολογιών των τεταρτημορίων, περισσότερο από τους παράγοντες και τους τομείς, για την ανάλυση της αισθητηριακής επεξεργασίας των παιδιών.

Λέξεις ευρετηρίου: Αισθητηριακό προφίλ, Διαπολιτισμική προσαρμογή, Διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας, Ερωτηματολόγια, Φροντιστές.


© Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής